دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ثبت شده در ۳ آبان

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱امیدی۵۶۳۸۳لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۲۶۷۲۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۲بافری نسب۵۶۳۳۲رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۰۱۱۰۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۳پشمچی۵۶۳۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۲۹۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۴توکلی نیا۵۶۳۷۴سمنان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۲۲۴۲۰۰۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۵جمشیدی۵۶۴۰۲کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۱۹۸۲۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۶حسین پور۵۶۳۹۶گرمسار۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۰۸۶۲۰۳۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۷حمید۵۶۳۱۰رامشیر۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۰۷۵۵۶۳۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۸حمیصی۵۶۲۴۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۱۲۳۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۹حیدری زاده۵۶۳۸۲ایلام۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۳۹۴۳۷۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱۰دشتیان۵۶۴۱۲دهدشت۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۰۹۷۰۰۷۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱۱ذکائی۵۶۴۱۳رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۲۳۵۰۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱۲رحیمیان۵۶۳۸۸همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۰۶۴۷۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱۳روستایی۵۶۳۸۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۱۰۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱۴زارعی۵۶۴۱۰سرخس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۳۰۴۰۰۹۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱۵زهرا۵۶۳۷۵قروه۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۳۱۴۷۰۶۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱۶سروش۵۶۳۹۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۰۰۰۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱۷شاملوراد۵۶۳۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۱۳۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱۸شجاعیان۵۶۳۲۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۰۵۴۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۱۹شفعییتهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۱۷۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۲۰شفعیی۵۵۴۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۲۴۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۲۱شیخی۵۶۲۴۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۰۴۳۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۲۲شیر خانیدماوند۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۳۹۸۶۷۰۳۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۲۳عزیزیه۵۶۳۹۷اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۲۱۳۵۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۲۴غفوری نژاد۵۶۴۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۲۵۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۲۵غندالی۵۶۲۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۰۳۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۲۶فراهانی۵۶۲۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۲۷۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۲۷قیامی۵۶۲۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۱۴۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۲۸کفایی۵۶۳۸۶کازرون۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۱۶۶۰۰۰۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۲۹مرادی۵۶۳۰۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۳۹۵۴۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۳۰مقدسی۵۶۴۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۱۱۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۳۱مهین خیل۵۶۳۸۵هشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۳۹۹۷۵۰۳۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۳۲میار صادقی۵۶۲۹۱چالوس۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۳۹۷۶۰۰۴۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۳۳نام اور۵۶۴۰۰مریوان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۲۸۸۷۰۶۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۳۴نباتی۵۶۲۸۶زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۰۲۱۷۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۳۵نمازی۵۶۳۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۱۸۷۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۳۶نیای مقدمصومعه سرا۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۳۹۶۵۲۰۴۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۳۷نیری۵۶۳۹۴صفاشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۱۵۵۲۷۳۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
۳۸یوسف زاده۵۶۳۸۹گلپایگان۲۰۱۲۸۰۰۲۲۱۰۱۴۲۰۲۷۰۸۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۸/۰۵