دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ثبت شده در ۲۶ مهر

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۵۵۴۶۴اوز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۴۲۰۲۷۴۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۲اسدی۵۵۴۰۳آبیک۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۵۲۱۵۰۳۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۳افتخاری۵۵۴۶۱شهریار۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۰۵۷۵۰۳۳۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۴اکبرزاده۵۵۳۹۳کاشان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۴۰۸۷۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۵بادسار۵۵۳۷۶مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۲۰۶۲۰۰۰۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۶بخشی۵۵۴۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۱۵۸۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۷پازهر۵۵۴۱۶استهبان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۴۵۲۵۰۷۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۸تفریشیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۰۱۴۵۰۰۴۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۹جلیلی یگانه۵۵۳۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۳۰۷۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۰جوهریمشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۱۴۸۰۰۰۰۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۱چاوله۵۵۴۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۳۲۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۲چاوله۵۵۴۵۰ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۳۳۹۷۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۳حسن زاده۵۵۴۷۹یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۱۷۰۲۰۰۸۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۴حیدری۵۵۴۸۳فولادشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۳۶۲۰۰۸۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۵داها۵۵۱۵۵لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۲۷۱۵۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۶رستگار۵۵۴۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۰۶۸۲۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۷زارعی۵۵۳۹۴فیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۴۱۹۵۰۷۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۸زینل زاده۵۵۴۱۵دزفول۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۳۹۴۲۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۱۹سرداری۵۴۸۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۴۶۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۲۰سروری۵۵۴۱۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۳۵۱۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۲۱شکوری۵۵۴۶۲قم۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۳۱۸۲۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۲۲شکیبا۵۵۳۹۶ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۳۸۳۵۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۲۳شیرسوار۵۵۰۳۲زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۱۹۱۷۰۰۴۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۲۴صادقیمیناب۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۰۲۵۲۰۷۹۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۲۵ضیایی۵۵۳۸۶سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۴۷۴۰۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۲۶عربلو۵۵۴۱۸ابهر۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۵۰۰۰۰۴۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۲۷عسکری۵۵۴۰۷رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۱۱۵۷۰۰۰۴۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۲۸غلامی۵۵۴۵۱فسا۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۱۰۵۰۰۷۴۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۲۹غمیلوییملارد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۱۲۶۵۳۱۶۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۳۰فتحی۵۵۴۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۰۸۹۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۳۱کارامد۵۵۴۶۶ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۵۴۳۰۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۳۲کرمانی زادهکوهپایه۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۴۸۴۷۰۸۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۳۳کرمانی۵۴۰۷۱مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۰۴۶۷۰۰۰۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۳۴کریمی۵۵۴۷۵رودسر۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۱۸۱۰۰۴۴۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۳۵کیلانی۵۵۴۷۸پیشوا۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۱۳۷۲۰۳۳۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۳۶لیاقت۵۵۴۶۳یاسوج۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۴۴۱۷۰۷۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۳۷محمدی مهر۵۵۴۷۷بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۳۴۰۵۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۳۸مرادی۵۵۳۸۸برازجان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۵۵۳۷۰۷۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۳۹مشایخ۵۵۴۰۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۴۹۵۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۴۰مشتاق۵۵۴۷۳رودسر۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۰۷۹۰۰۴۴۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۴۱معیری۵۵۳۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۵۱۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۴۲ملک پور۵۵۴۷۴اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۰۳۶۰۰۰۳۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۴۳مومن زاده۵۵۳۹۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۵۳۲۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۴۴نامدار۵۵۴۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۲۸۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۴۵نباستی۵۵۴۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۱۶۹۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۴۶نوری۵۵۳۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۴۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۴۷نوریان۵۵۳۹۷شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۲۹۳۰۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۴۸یزدیزاده۵۵۴۶۸کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۰۹۰۵۰۰۷۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷
۴۹ییلاقی۵۵۳۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۱۳۰۰۸۳۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷