دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات از ۱۲ تا ۱۵ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۹۳۱۲۷سنندج۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۵۵۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲ارمین۹۳۱۳۵اراک۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۵۶۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۳ازاد فلاحهشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۱۴۸۹۷۰۳۳۶۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۴ایمانی۹۳۱۳۱کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۴۴۷۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۵بیات۹۳۰۷۸زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۸۷۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۶پورقربانتهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۱۴۹۰۵۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۷پورمقرری۹۳۰۷۰ری۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۱۶۳۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۸تارپورتهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۱۴۷۹۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۹جعفری ثانی۹۳۰۷۹پیشوا۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۰۰۵۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۰حاجی پور۹۳۰۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۱۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۱خادم سیدالشهداء۹۳۱۴۲شوشتر۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۶۷۵۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۲خلیلی۹۳۰۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۱۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۳رسولی۹۲۷۵۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۵۴۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۴زادگان۹۳۱۴۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۱۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۵سروش۹۳۱۴۰همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۷۷۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۶شیخی۹۳۱۲۹داران-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۴۶۰۰۸۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۷صفار۹۳۱۵۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۹۷۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۸طالبی۹۳۱۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۰۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۱۹طلاوری۹۳۱۳۳رودهن۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۴۳۵۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۰فیروزی زاده۹۳۱۴۳نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۸۶۵۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۱فیضی۹۳۱۳۹شهریار۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۱۲۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۲قنبری۹۳۰۷۲هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۳۲۷۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۳کاظمی۹۲۷۴۶عباس آباد۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۱۷۴۵۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۴مجیدی۹۳۱۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۵محمدی۹۳۱۴۱قزوین۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۳۴۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۶مرادی۹۳۰۹۲بدره۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۲۳۲۶۹۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۷مرادی۹۳۱۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۱۸۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۸مصلحی زاده۹۳۱۴۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۶۶۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۹معابرفرد۹۱۹۱۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۲۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۳۰مغیث۹۳۱۳۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۴۳۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۳۱مقصود۹۳۰۶۹دستگرد-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۷۵۷۸۳۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۳۲ملکوتی۹۳۱۵۰مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۰۱۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۳۳مه ابادی۹۳۰۸۰ورامین۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۲۲۲۰۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۳۴ناصری۹۳۰۶۸آباده۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۳۹۸۵۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۳۵نوروزی۹۳۱۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۷۸۰۱۰۱۹۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۱۶