دسته‌بندی نشده

ادامه ارسالی های سفارشات ۲۵ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اردشیری۶۸۹۰۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۰۳۰۰۴۳۲۶۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۲اسماعیلیقم۲۰۱۲۸۰۰۳۰۳۰۰۴۳۴۸۰۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۳امامی فر۶۹۶۹۸کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۰۳۰۰۴۳۰۵۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۴بابالوییکرج۲۰۱۲۸۰۰۳۰۳۰۰۴۴۴۹۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۵باقری۶۹۳۱۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۰۳۰۰۴۲۹۰۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۶باقری۶۹۴۷۴رفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۳۰۳۰۰۴۳۱۵۷۰۰۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۷بهرام پور۶۹۷۱۳اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۳۰۳۰۰۴۳۸۱۰۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۸ترابیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۳۰۳۰۰۴۳۹۱۷۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۹خدادادیفارسان۲۰۱۲۸۰۰۳۰۳۰۰۴۴۸۲۲۰۸۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱۰دالمن۶۹۶۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۳۰۰۴۳۵۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱۱دولتیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۳۰۳۰۰۴۳۳۷۲۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱۲راشدی۶۹۰۰۰بندرکنگان۲۰۱۲۸۰۰۳۰۳۰۰۴۴۶۰۷۷۵۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱۳رحیمی۶۹۶۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۳۰۰۴۴۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱۴زمانی۶۹۴۸۱گناباد۲۰۱۲۸۰۰۳۰۳۰۰۴۲۷۹۰۰۹۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱۵سلطانی پور۶۹۶۶۱اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۳۰۳۰۰۴۴۱۷۰۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱۶صدری۶۹۶۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۳۰۰۴۴۳۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱۷علوی۶۸۵۷۴قم۲۰۱۲۸۰۰۳۰۳۰۰۴۴۲۷۷۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱۸علیزاده۶۹۶۲۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۰۳۰۰۴۴۷۱۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۱۹قاسمی نژاد۶۹۶۱۸بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۰۳۰۰۴۳۷۰۲۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۲۰کاظمی۶۸۹۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۳۰۰۴۲۸۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۲۱مرزبانفسا۲۰۱۲۸۰۰۳۰۳۰۰۴۳۶۹۵۰۷۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
۲۲نجاتی۶۹۶۸۴همدان۲۰۱۲۸۰۰۳۰۳۰۰۴۴۵۰۰۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷