دسته‌بندی نشده

ادامه ارسالی های سفارشات ۲۳ و ۲۴ دی و ارسالی های سفارشات ۲۵ دی

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۶۹۷۲۵گناباد۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۳۸۸۰۰۹۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۲اسدی۶۹۴۸۲اردل۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۶۲۲۷۰۸۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۳اسفندیارپور۶۹۶۷۴بروجن۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۱۷۴۷۰۸۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۴اسفندیاری۶۹۶۹۶کلارآباد۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۲۰۰۷۴۶۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۵اسماعیلی۶۹۶۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۱۳۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۶اشیان۶۹۲۰۲خرمدره۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۶۱۲۰۰۴۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۷اصلانی۶۹۴۶۷زنجان۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۹۵۳۲۰۰۴۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۸الداغی۶۹۶۹۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۸۸۹۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۹امری زاده۶۹۶۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۷۱۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۰اوحدی۶۹۳۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۱۰۱۹۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۱برابادی۶۹۶۳۹اسفراین۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۸۳۶۰۰۹۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۲بیات۶۹۶۷۷زنجان۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۱۱۰۲۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۳پورصالحی۶۹۴۵۳نشتارود۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۶۳۳۵۴۶۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۴پیرمحمدی۶۹۷۳۱ابهر۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۷۲۴۰۰۴۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۵تبریزی۶۹۶۸۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۲۵۴۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۶تنها۶۹۷۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۰۹۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۷تیموری۶۹۳۰۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۰۲۹۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۸جلدکار۶۹۶۵۰گرمسار۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۳۲۳۵۰۳۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۹چوبچیان۶۹۵۳۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۸۹۵۰۰۰۰۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۲۰حامد۶۹۷۳۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۱۴۲۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۲۱حسن زاده۶۹۶۶۴کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۲۹۷۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۲۲حسینی۶۹۴۰۴زنجان۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۹۹۶۲۰۰۴۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۲۳حفیظی۶۹۶۰۷شهرجدیدهشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۲۸۶۷۳۳۶۱۸۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۲۴حمزه زاده۶۹۶۵۲اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۲۴۳۷۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۲۵حیدریتبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۱۲۱۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۲۶حیدری۶۹۵۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۶۸۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۲۷خاکباز۶۹۲۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۷۵۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۲۸خجسته۶۹۶۵۱لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۰۸۴۲۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۲۹خدابخشی۶۹۴۹۴مشکین دشت۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۰۳۰۵۳۱۷۷۶۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۳۰خلجی۶۹۷۳۷ری۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۹۴۲۵۰۱۸۱۳۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۳۱خلیلی۶۹۵۶۳کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۳۴۵۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۳۲خلیلی۶۹۶۱۱میانه۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۷۷۷۷۰۰۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۳۳دادجو۶۹۷۱۷کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۲۶۵۲۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۳۴دارائی نژاد۶۹۵۵۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۸۰۳۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۳۵دامن کشان۶۹۷۴۱لار۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۹۰۵۰۰۷۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۳۶داودپور۶۹۶۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۶۷۶۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۳۷رستملی۶۹۶۱۹پردیس۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۴۳۵۵۱۶۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۳۸روزبه۶۹۶۱۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۲۳۳۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۳۹زرگران۶۹۶۵۳مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۷۶۷۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۴۰زندگی شکرانه۶۹۷۲۹صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۴۱۴۰۰۴۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۴۱سالاری۶۹۴۱۹رشت۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۴۲۴۷۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۴۲سالاری۶۹۷۲۸یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۰۵۲۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۴۳سامانیان۶۹۶۷۱اهواز۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۸۵۷۵۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۴۴سروش۶۹۵۳۴شهرضا۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۶۰۱۲۰۰۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۴۵سعیدی۶۹۷۳۸ایوانکی۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۳۳۴۲۰۳۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۴۶سیمیاری۶۹۷۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۳۷۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۴۷شادان۶۹۶۹۰سنندج۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۸۲۵۲۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۴۸شجاعی۶۹۷۲۱بم۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۹۰۹۵۰۷۶۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۴۹شعبانپور۶۹۶۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۱۹۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۵۰شهیدیانی۶۹۵۶۱اهواز۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۹۴۸۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۵۱شیرزادی۶۹۶۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۹۳۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۵۲شیرزی۶۹۴۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۱۰۲۰۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۵۳صانعی۶۹۶۲۱فولادشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۸۶۸۲۰۸۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۵۴صفاری۶۹۴۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۸۷۳۵۰۰۰۰۱۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۵۵صفری۶۹۴۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۴۶۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۵۶عالی پور۶۹۶۸۹اهواز۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۹۱۵۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۵۷عرب دفتری۶۹۵۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۷۸۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۵۸عسجدی۶۹۵۵۱آبسرد۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۴۰۳۲۳۹۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۵۹عطایی۶۹۶۶۳اهر۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۹۵۸۷۰۵۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۶۰علوی۶۹۶۹۷اهواز۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۹۷۰۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۶۱علوی۶۹۷۲۴کاشان۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۴۴۶۲۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۶۲علی ابراهیمی۶۹۶۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۷۳۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۶۳علیمرادی۶۹۵۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۲۷۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۶۴عیسی زاده۶۹۶۷۰نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۶۵۵۰۰۴۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۶۵غلامی۶۹۶۹۵خلخال۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۲۲۲۲۰۵۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۶۶فراهانی۶۹۴۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۹۱۰۲۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۶۷فرد۶۹۵۳۷بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۹۷۴۷۰۰۷۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۶۸فرقدانی۶۹۷۱۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۷۰۲۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۶۹فریدنیا۶۹۷۰۷بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۳۶۶۵۰۶۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۷۰فکوری۶۹۶۷۶بهشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۱۵۳۲۰۴۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۷۱فلاحی۶۹۶۱۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۱۰۹۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۷۲قاسمی۶۹۶۶۷نور۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۸۴۶۷۰۴۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۷۳قبادی۶۹۴۶۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۹۸۵۵۰۰۰۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۷۴قلی زاده۶۹۷۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۳۰۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۷۵کرم زاده۶۹۶۸۷بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۱۶۴۰۰۶۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۷۶کروش۶۹۷۱۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۹۲۶۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۷۷کریم زاده۶۹۷۲۰طاقانک۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۸۹۰۵۸۸۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۷۸کشاورز۶۹۷۲۲لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۷۹۹۲۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۷۹کنی۶۹۴۳۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۹۹۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۸۰لشگری۶۹۴۳۴اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۸۸۴۲۳۱۶۸۶۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۸۱لطفی۶۹۴۲۸گنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۶۴۴۲۰۴۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۸۲لطفی۶۹۷۲۷دزفول۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۹۶۹۵۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۸۳محمدزاده۶۹۳۷۴دلیجان۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۰۱۹۰۰۳۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۸۴محمدی۶۹۵۳۳رودسر۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۹۶۴۰۰۴۴۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۸۵محمدیان۶۹۷۲۳اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۴۵۷۰۰۰۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۸۶مدهوش۶۹۵۶۸تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۹۲۱۰۰۰۰۵۱۲۷ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۸۷مرشدی۶۹۷۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۳۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۸۸مژدهی۶۹۷۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۸۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۸۹معظمی۶۹۶۷۵بروجرد۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۲۱۱۵۰۰۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۹۰مکاریان۶۹۶۷۹دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۶۹۸۰۰۷۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۹۱موسویرامهرمز۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۱۰۳۱۲۰۶۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۹۲مومنی۶۹۷۳۲مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۳۱۲۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۹۳نجاری۶۹۴۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۱۰۰۹۰۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۹۴نجفی۶۹۷۳۶تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۸۷۹۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۹۵نشاط۶۹۶۱۴۷سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۷۴۵۵۰۰۷۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۹۶نوروزی۶۹۶۸۱تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۱۸۵۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۹۷نوری قره تکن۶۹۶۲۴آزاد شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۰۷۳۵۰۴۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۹۸نوری۶۹۲۹۹اهواز۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۰۰۸۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۹۹هزاره۶۹۷۱۹کرمان۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۰۶۲۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۰۰والی۶۹۶۶۲سمنان۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۹۳۱۷۰۰۳۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۰۱یحیایی۶۹۴۵۴شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۹۸۱۰۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۰۲یحیی پور۶۹۶۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۰۹۶۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶
۱۰۳یوسفی۶۹۲۹۸زنجان۲۰۱۲۸۰۰۳۰۲۰۱۰۳۹۸۷۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶