دسته‌بندی نشده

ادامه ارسالی های سفارشات ۱۹ بهمن و بخشی از ارسالی های سفارشات ۲۰ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابن علی۷۵۱۵۹دامغان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۶۹۴۲۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۲احمدی۷۵۲۷۳دماوند۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۳۱۵۲۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۳اخوندپور۷۵۲۲۹بابلسر۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۹۱۲۰۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۴اسدی۷۵۲۰۲صفادشت۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۹۰۱۲۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۵اسماعیلی۷۳۹۱۳ورزقان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۴۶۹۵۵۴۵۸۱۲۷۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۶اصغرنیا۷۴۷۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۳۶۸۲۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۷اکبری۷۵۱۸۴اراک۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۱۶۶۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۸امامی۷۵۰۱۲کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۸۲۱۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۹امینی۷۵۱۵۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۱۹۸۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۱۰بابایی۷۵۱۷۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۹۸۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۱۱برخورداری۷۴۷۱۹شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۴۱۵۷۰۰۸۸۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۱۲بهارلو۷۵۱۶۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۰۹۷۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۱۳بهرامی۷۳۸۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۷۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۱۴بهرامی۷۵۰۷۴شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۱۱۲۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۱۵ترکاشوند۷۵۲۳۶ملایر۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۹۲۲۷۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۱۶چناقچی۷۴۸۵۹قدس۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۰۶۵۲۰۳۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۱۷حسن زاده۷۵۲۲۸رودسر۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۰۵۴۵۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۱۸حسین زاده۷۴۹۹۸خوی۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۱۲۳۵۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۱۹حسینی۷۵۱۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۵۸۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۲۰حیدری۷۴۹۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۸۳۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۲۱حیدریان۷۵۱۹۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۷۳۱۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۲۲خوشدل۷۵۲۵۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۹۵۵۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۲۳خیاطی۷۵۲۰۷داراب-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۹۹۸۰۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۲۴ده بزرگی۷۴۸۹۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۷۹۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۲۵راد۷۴۹۲۳ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۶۴۰۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۲۶رحمانی سامانی۷۵۱۵۳سامان-چهارمحال و بختیاری۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۲۹۰۰۰۸۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۲۷رستمی۷۵۲۳۸شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۷۰۸۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۲۸رسولیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۰۱۱۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۲۹زارعی۷۴۷۸۸کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۷۵۲۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۳۰زارعی۷۴۸۲۴همدان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۷۸۴۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۳۱زرقامی۷۵۱۵۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۹۷۶۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۳۲زمینی پور۷۵۰۰۳رشت۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۳۳۶۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۳۳ساحلی۷۵۰۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۳۴۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۳۴سجادی۷۵۲۲۲تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۱۳۴۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۳۵سرخیل۷۴۹۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۹۶۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۳۶سعیدی۷۴۶۹۰کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۲۷۸۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۳۷سلیمی۷۴۹۲۴کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۶۷۲۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۳۸سلیمی۷۵۰۴۶اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۸۴۳۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۳۹سلیمی۷۵۱۵۰ناغان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۶۱۸۲۸۸۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۴۰شارقی۷۴۹۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۱۸۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۴۱شهرجردی۷۵۰۱۷اراک۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۸۱۰۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۴۲شیرازی۷۴۹۹۹آبادان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۸۶۴۵۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۴۳شیربند۷۵۲۰۸یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۱۰۲۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۴۴صبوری۷۴۸۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۲۰۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۴۵صحرانورد۷۵۲۷۲ری۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۳۰۴۵۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۴۶صداقت۷۳۹۰۰مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۳۹۰۵۰۰۰۹۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۴۷صفامنظر۷۴۶۳۰مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۳۷۹۰۰۰۰۹۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۴۸طالب زاده۷۵۱۱۰بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۸۵۳۷۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۴۹عابدی۷۵۲۶۱سنجان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۲۱۴۰۳۸۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۵۰عباس زاده۷۴۹۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۸۷۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۵۱عباس نیا۷۴۹۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۹۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۵۲عباسی فر۷۵۱۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۶۶۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۵۳عبیدی۷۴۷۹۷بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۲۵۷۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۵۴عسکری۷۴۸۰۴گلوگاه-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۴۳۷۲۰۴۸۶۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۵۵علی زاده۷۵۲۰۳باغستان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۶۵۱۲۳۳۵۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۵۶فرشیدیکرج۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۶۰۷۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۵۷فروغی۷۴۶۸۰مبارکه-اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۳۸۰۵۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۵۸فضلی۷۳۲۹۱اراک۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۲۶۷۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۵۹فقهی۷۴۶۹۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۲۳۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۶۰فهیمی۷۵۲۳۴قم۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۷۱۹۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۶۱قاسمی نژادبندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۸۸۶۰۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۶۲قاسمی۷۵۱۱۳اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۴۲۶۵۰۰۳۳۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۶۳قربانعلی زاده۷۵۱۴۱رودسر۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۶۸۳۵۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۶۴قشقایی۷۵۲۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۰۰۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۶۵کاوه۷۵۲۶۸شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۱۵۵۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۶۶کریمی۷۵۲۲۵شهرجدیدهشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۰۷۶۰۳۳۶۱۸۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۶۷کورانی۷۴۶۸۵کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۲۴۶۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۶۸کیوان نژادجهرم۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۳۵۷۵۰۰۷۴۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۶۹گودرزی۷۵۱۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۷۴۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۷۰لطفی۷۵۱۸۱شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۰۸۶۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۷۱لوحی۷۵۱۹۰تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۳۷۹۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۷۲محمدی۷۴۸۲۱اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۶۲۹۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۷۳محمودی۷۴۷۲۰بیجار۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۴۴۸۰۰۶۶۵۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۷۴محمودی۷۵۱۷۷خاورشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۵۹۳۰۱۸۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۷۵مخبری۷۵۲۴۸استهبان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۸۹۶۷۰۷۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۷۶مرادی۷۵۲۲۳نورآباد۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۵۷۱۵۰۶۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۷۷مرندی۷۴۹۹۰همدان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۱۴۵۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۷۸مصدق۷۵۰۰۶اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۷۶۳۲۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۷۹معبودی۷۴۷۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۲۲۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۸۰معصومی۷۴۸۷۹نهاوند۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۲۸۹۲۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۸۱معماریان۷۴۷۴۶بادرود۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۰۲۲۲۸۷۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۸۲ملاحسینی۷۵۲۳۹دماوند۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۱۷۷۲۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۸۳منصوری۷۵۰۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۳۸۹۷۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۸۴منفرد۷۵۱۷۸محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۳۲۶۰۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۸۵موحدیان۷۵۱۸۵ملارد۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۵۶۰۷۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۸۶موذنی۷۵۱۹۸بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۹۴۴۲۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۸۷موسوی۷۵۲۱۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۳۹۱۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۸۸مهدیان۷۵۲۶۹تبریز۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۰۴۳۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۸۹میرزایی۷۴۹۹۶فردیس۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۷۲۰۲۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۹۰میرعظیمیصفاشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۳۶۹۰۷۳۹۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۹۱ناطقی۷۴۶۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۳۵۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۹۲نظری۷۴۷۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۴۵۸۷۰۰۰۰۱۲۷۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۹۳نظری۷۴۸۸۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۴۰۵۰۰۰۰۷۱۱۹۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۹۴نوری۷۴۹۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۶۳۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۹۵هدایتی۷۴۷۹۶محمدیه۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۸۰۳۳۰۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱
۹۶یوسفی۷۵۲۷۱خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۳۲۷۰۰۷۸۰۰۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۱/۲۱