دسته‌بندی نشده

ادامه ارسالی های سفارشات ۱۰ دی

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۶۶۸۳۲کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۸۰۰۹۱۲۸۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۲اردستانی۶۴۲۰۴ورامین۲۰۱۲۸۰۰۲۸۸۰۰۹۳۰۹۷۰۳۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۳امرجی۶۶۷۹۰عباس آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۸۰۰۹۱۳۹۵۴۶۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۴تاجدینی۶۶۲۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۸۰۰۹۲۸۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۵دشتی۶۶۷۷۵بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۸۰۰۹۱۷۲۵۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۶دهقانی۶۶۹۸نجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۸۰۰۹۱۰۷۲۰۰۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۷راستی۶۶۷۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۸۰۰۹۱۸۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۸رضایی۶۶۷۶۳رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۸۸۰۰۹۱۵۱۰۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۹زارعی۶۳۶۶۷سرخس۲۰۱۲۸۰۰۲۸۸۰۰۹۱۶۱۷۰۹۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۱۰زمانی۶۶۶۸۰سنندج۲۰۱۲۸۰۰۲۸۸۰۰۹۲۵۲۲۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۱۱سرابیآبسرد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۸۰۰۹۲۶۳۰۳۹۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۱۲شعبانی۶۵۸۵۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۸۰۰۹۳۱۰۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۱۳صفائیان۶۶۴۹۰بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۸۰۰۹۲۱۹۲۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۱۴طاهرخانی۶۶۴۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۸۰۰۹۲۴۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۱۵عبدالحسینی۶۶۴۰۳بیجار۲۰۱۲۸۰۰۲۸۸۰۰۹۲۰۸۵۰۶۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۱۶علی پور۶۶۶۵۶لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۲۸۸۰۰۹۱۹۴۰۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۱۷قلی پور۶۶۷۶۱سراب۲۰۱۲۸۰۰۲۸۸۰۰۹۱۴۰۲۰۵۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۱۸کیانی۶۶۸۷۲آبعلی۲۰۱۲۸۰۰۲۸۸۰۰۹۲۲۰۰۳۹۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۱۹میرهاشمی۶۶۷۵۹شهرجدیدهشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۸۰۰۹۲۹۵۲۳۳۶۱۸۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۲۰نادیا صابریبوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۸۰۰۹۲۷۳۷۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۲۱نیک پور۶۶۳۹۹کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۸۰۰۹۱۱۸۰۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲
۲۲هدایتی۶۶۸۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۸۰۰۹۲۳۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲