دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۷/۱۱

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوالحسنی۵۳۱۴۰همدان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۱۸۰۷۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۲احمدی فرد۵۳۰۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۵۲۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۳ازاد۵۳۰۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۵۷۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۴اسودی۵۳۰۰۲تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۵۸۵۷۰۰۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۵اصغری۵۳۰۶۲فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۲۴۹۰۰۴۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۶اکبرپور۵۳۰۲۷جم۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۲۳۸۲۷۵۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۷انتصاری۵۳۰۴۱تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۷۸۸۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۸انتظاری۵۲۴۰۷ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۲۶۰۵۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۹باقری نسب۵۳۰۳۰رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۴۷۳۷۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۱۰بختیاری۵۳۰۸۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۶۴۴۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۱۱براهویی۵۳۰۲۵زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۲۰۶۰۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۱۲بلند۵۳۱۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۲۷۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۱۳بهداروندان۵۳۱۳۵اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۳۰۷۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۱۴پراینده۵۳۰۹۱مسجدسلیمان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۴۲۰۰۰۶۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۱۵پرهادی۵۳۰۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۷۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۱۶پنجه شاهی۵۲۲۲۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۴۱۹۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۱۷تاج امیری۵۳۰۳۱فیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۶۲۲۵۰۷۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۱۸تویسرکانی۵۳۰۰۹بیجار۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۷۱۳۰۰۶۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۱۹جعفری۵۳۱۲۶تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۴۳۰۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۲۰جلالی سریزی۵۳۰۱۵یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۶۸۷۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۲۱جمالی۵۳۰۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۸۵۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۲۲جوادی نسب۵۳۰۵۴شهربابک۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۷۳۴۵۰۷۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۲۳حاجتی۵۳۱۲۹ماسال۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۳۳۹۵۰۴۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۲۴حسن پور۵۳۱۳۳آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۸۴۶۵۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۲۵حسنی۵۳۱۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۲۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۲۶حیدری۵۳۰۵۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۲۱۶۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۲۷خاکی۵۳۰۴۶ایلخچی۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۶۳۳۲۵۳۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۲۸خجسته روز۵۳۰۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۶۹۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۲۹ربانی۵۳۰۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۴۵۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۳۰رمضانعلی۵۳۰۲۰سنندج۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۴۸۴۵۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۳۱رئیسی۵۳۰۹۰شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۸۰۳۵۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۳۲زرینی۵۳۱۳۴خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۲۵۹۷۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۳۳زوم پوش۵۲۷۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۵۳۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۳۴سروری۵۳۰۵۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۷۷۷۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۳۵شکوه۵۳۱۲۸قوچان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۳۵۱۰۰۹۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۳۶صادقپور۵۳۰۲۸شاهیندژ۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۶۷۶۲۰۵۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۳۷صنوبری۵۳۰۶۷همدان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۴۶۳۰۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۳۸عباسی۵۳۱۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۱۹۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۳۹عرب زاده۵۳۱۲۷قاسم آباد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۳۸۳۲۹۵۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۴۰علیپور۵۳۰۲۱بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۷۲۳۷۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۴۱عنصری۵۳۱۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۳۷۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۴۲غریب۵۳۰۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۴۹۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۴۳غزنوی۵۳۱۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۲۸۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۴۴غفاری سرور ملکی۵۳۰۹۴زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۷۰۲۲۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۴۵غفاری۵۳۱۲۵آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۲۲۷۵۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۴۶فخیمی۵۳۰۰۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۵۵۳۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۴۷فدایی املی۵۳۰۲۲آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۵۴۲۷۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۴۸فیروزی۵۳۰۷۸بابل۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۵۹۶۵۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۴۹قاسمی پور۵۳۰۴۷لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۶۰۱۰۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۵۰قاسمیان۵۳۰۷۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۷۴۵۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۵۱قانع۵۳۰۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۵۶۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۵۲قهرمانپور۵۳۰۴۹ابهر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۳۱۸۰۰۴۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۵۳کاظم زاده۵۳۱۳۹بابلسر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۴۴۱۵۰۴۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۵۴کریمی۵۳۰۶۴کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۵۱۰۵۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۵۵کمالی۵۳۰۵۰ساوه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۸۱۴۲۰۰۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۵۶کورش نژاد۵۳۰۶۱مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۶۱۱۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۵۷مالیهو۵۳۰۳۷ایلخچی۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۶۶۵۵۵۳۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۵۸محمدپور۵۳۰۹۶ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۳۹۴۰۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۵۹محمدحسینی۵۳۰۷۵قم۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۷۹۹۰۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۶۰محمدیان۵۳۰۳۸بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۸۲۵۰۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۶۱محمدیان۵۳۱۳۰زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۳۲۸۷۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۶۲مکرمی۵۳۰۱۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۶۵۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۶۳ملازاده۵۲۹۹۳مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۷۵۶۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۶۴موسی خانی۵۳۰۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۵۰۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۶۵میرزایی۵۳۰۰۳فشم۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۸۳۵۷۳۳۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۶۶ناصری۴۴۷۵۸قوچان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۴۰۸۵۰۹۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۶۷ناصری۵۳۰۵۵شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۳۴۰۲۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
۶۸نجفی۵۳۰۵۱کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۹۷۰۰۸۳۶۱۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱