دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۷/۰۱

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابشاری۵۱۷۹۳لواسان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۴۸۴۵۰۳۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۲ابوالحسنی۵۱۸۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۴۲۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳احسنی۵۱۸۷۲قم۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۳۰۷۲۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۴اصلانی۵۱۷۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۸۰۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۵افراسیابی۵۱۷۸۸ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۴۸۳۷۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶افروزی۵۱۷۸۵تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۳۸۲۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۷اکبری۵۱۷۹۱خمین۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۶۱۱۷۰۳۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۸ایزانلو۵۱۶۹۳بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۸۴۵۷۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۹ایلخچی۵۱۸۳۰ایلخچی۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۵۳۲۰۵۳۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۰باقرنژاد۵۱۷۶۹تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۷۳۳۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۱باقریمحمدیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۹۰۴۰۰۳۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۲بصیرت۵۱۸۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۲۸۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۳بهرامی۵۱۸۶۸کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۲۶۰۵۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۴بهزاد پور۵۱۸۳۲محمدیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۴۴۱۵۰۳۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۵پاپی۵۱۷۱۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۴۴۰۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۶پازوکی۵۱۷۲۰پاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۴۶۲۲۰۳۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۷پاینده۵۱۶۹۴لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۲۸۱۲۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۸پیش قراول۵۱۸۲۷بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۱۲۶۲۰۰۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۱۹توحیدی۵۱۷۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۳۴۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۲۰جلالی۵۱۶۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۵۰۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۲۱جمالی۵۱۷۲۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۲۵۹۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۲۲حاتمی۵۱۷۰۱ایلام۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۳۰۶۵۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۲۳حبیبی۵۱۷۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۲۴۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۲۴خلج۵۱۷۸۹شاهدشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۲۱۶۰۳۳۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۲۵خلیلی۵۱۸۰۸بهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۳۸۳۲۰۴۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۲۶دادخواه۵۱۷۳۸تیران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۶۷۵۵۰۸۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۲۷دارابی۵۰۷۸۳ازنا۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۲۳۷۵۰۶۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۲۸دریهکی۵۱۷۷۷بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۲۲۷۵۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۲۹دهکردی۵۱۸۱۷شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۵۷۵۰۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳۰راستی۵۱۶۴۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۸۶۷۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳۱رسولی۵۱۷۷۶شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۵۳۱۲۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳۲رضایی۵۱۷۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۲۰۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳۳رمضانی۵۱۸۱۸کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۱۴۷۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳۴روحی۵۱۷۱۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۳۹۳۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳۵ساجدی۵۱۷۲۹اشتهارد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۴۷۳۰۳۱۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳۶سالاری۵۱۷۳۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۵۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳۷سالاری۵۱۷۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۹۶۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳۸سلامت فرد۵۱۷۲۶ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۶۲۱۷۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۳۹سیدی زاده۵۱۸۳۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۴۰۸۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۴۰شاهچراغی۵۱۷۴۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۴۳۰۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۴۱شاهزیدی۵۱۶۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۰۳۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۴۲شاهی۵۱۸۱۵سمنان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۶۳۳۲۰۰۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۴۳شرافت۵۱۸۷۱جهرم۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۳۶۱۰۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۴۴شمس۵۱۸۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۹۴۷۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۴۵شیرافکن۵۱۷۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۳۷۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۴۶شیرانی۵۱۷۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۳۲۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۴۷صادقی۵۱۷۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۷۸۷۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۴۸صادقی۵۱۸۲۶فسا۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۱۰۴۷۰۷۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۴۹طاهری۵۱۷۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۳۳۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۵۰طبرسا۵۱۷۳۳گرگان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۲۲۶۷۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۵۱عبادی۵۱۸۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۳۴۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۵۲عهدی۵۱۷۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۲۹۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۵۳غریب الزمانی۵۱۴۴۴علی آباد(گلستان)۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۵۴۲۰۰۴۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۵۴فرخی۵۱۷۴۷آباده۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۴۲۹۲۰۷۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۵۵فردی پور۵۱۷۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۲۷۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۵۶فرهمند۵۱۸۳۴فردیس۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۳۶۱۷۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۵۷فروتن۵۱۷۲۷بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۵۲۰۵۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۵۸فصیح۵۱۸۱۰زاویه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۲۰۶۰۳۹۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۵۹فولادی۵۱۷۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۸۲۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶۰فیروزی۵۱۷۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۴۰۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶۱قنبرزاده۵۱۸۰۵تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۱۶۹۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶۲قنبری۵۱۷۰۸تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۰۰۳۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶۳قوچی۵۱۷۱۱قزوین۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۳۱۷۲۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶۴کاشانی۵۱۷۴۵بافت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۴۵۱۵۰۷۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶۵کاکولوند۵۱۷۰۹سنندج۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۴۹۴۵۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶۶کریمی۵۱۷۶۷تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۵۶۳۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶۷کلانتری۵۱۷۰۴خلخال۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۲۶۹۷۰۵۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶۸گل بهاری۵۱۷۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۲۴۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۶۹مافی۵۱۸۰۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۰۸۹۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۷۰محمدزاده۵۱۸۳۶اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۹۸۰۰۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۷۱محمودپور۵۱۸۱۲تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۵۹۶۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۷۲محمودزاده۵۱۷۲۲کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۷۵۵۲۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۷۳محمودیان۵۱۷۴۲ایلام۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۷۰۱۵۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۷۴مرئوسی۵۱۷۱۳آران و بیدگل۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۴۱۸۵۰۸۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۷۵مستقیمی۵۱۸۲۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۳۲۸۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۷۶معرفت۵۱۷۴۸ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۶۰۰۲۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۷۷ملکوتی نیا۵۱۸۲۹تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۵۵۳۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۷۸مهدیان۵۱۷۷۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۶۴۳۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۷۹مومن زاده۵۱۸۱۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۰۶۸۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۸۰ناقوسی۵۱۶۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۳۵۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۸۱نامجو۵۱۷۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۸۸۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۸۲نعیمی۵۱۸۳۱نقده۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۴۶۳۰۰۵۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۸۳هادی۵۱۷۴۰ایلخچی۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۵۱۹۷۵۳۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۸۴همایی۵۱۷۸۴کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۸۹۲۵۵۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۸۵وهابی۵۱۸۰۹رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۵۱۰۵۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
۸۶یوسلیانی۵۱۸۱۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۸۷۰۰۹۱۸۰۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱