دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۶/۲۲

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمیان۵۰۱۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۷۰۰۷۳۸۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۲اقاداداشی۵۰۱۳۵نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۷۷۰۰۷۳۵۸۷۰۴۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۳امیری۵۰۲۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۷۰۰۷۳۶۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۴پرویزی۵۰۱۱۴زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۷۰۰۷۱۴۵۵۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۵جان نثاری۵۰۱۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۷۰۰۷۲۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۶جلالی سرریزی۵۰۰۹۵یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۷۷۰۰۷۳۳۷۲۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۷حایری۵۰۲۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۷۰۰۷۲۶۸۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۸دانشگر۵۰۱۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۷۰۰۷۱۸۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۹دل ازرده۵۰۲۱۵تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۷۷۰۰۷۲۵۷۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۱۰رحمتیان۵۰۱۰۴ایلام۲۰۱۲۸۰۰۱۷۷۰۰۷۲۰۳۷۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۱۱رضایی۵۰۲۱۹دماوند۲۰۱۲۸۰۰۱۷۷۰۰۷۳۷۰۲۰۳۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۱۲رهبانی۵۰۰۹۶تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۷۷۰۰۷۲۳۶۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۱۳شیران۵۰۱۱۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۷۰۰۷۳۱۵۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۱۴صابری۵۰۲۰۷شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۱۷۷۰۰۷۳۴۸۰۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۱۵صادقی۵۰۱۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۷۰۰۷۲۹۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۱۶صفی زاده۵۰۱۲۹ماکلوان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۷۰۰۷۳۰۵۰۴۳۵۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۱۷صمدیه۵۰۱۴۰تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۷۷۰۰۷۱۷۷۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۱۸عزیزپور۵۰۱۱۲دزفول۲۰۱۲۸۰۰۱۷۷۰۰۷۱۳۴۷۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۱۹فرح ابادی۵۰۱۲۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۷۷۰۰۷۱۵۶۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۲۰قلیزادگانتهران۲۰۱۲۸۰۰۱۷۷۰۰۷۲۷۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۲۱کاظمی۵۰۱۳۸بهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۷۷۰۰۷۲۸۹۷۰۴۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۲۲مافی۵۰۱۱۰کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۷۷۰۰۷۲۴۶۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۲۳محمودی زاده۵۰۱۲۶یاسوج۲۰۱۲۸۰۰۱۷۷۰۰۷۲۲۵۲۰۷۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۲۴نعیمی۵۰۱۰۹گنبد کاووس۲۰۱۲۸۰۰۱۷۷۰۰۷۱۹۹۲۰۴۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۲۵والت۵۰۱۳۹چالوس۲۰۱۲۸۰۰۱۷۷۰۰۷۳۲۶۵۰۴۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
۲۶ولیزاده۵۰۰۹۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۷۷۰۰۷۱۶۷۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۶/۲۲