دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۵/۳۰

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابویی۴۷۲۸۸یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۷۹۳۰۰۰۸۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۲احمدی۴۷۳۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۳۰۱۲۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۳ارام پسند۴۷۳۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۷۰۶۲۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۴ارباب زاده۴۷۳۰۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۱۰۰۹۸۷۰۰۰۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۵ارشدی۴۷۲۶۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۴۹۹۲۰۰۰۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۶افشار۴۷۳۰۰اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۱۰۰۰۲۰۰۰۳۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۷اقاجانی۴۷۴۷۹قم۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۵۲۵۲۰۰۳۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۸ایزدی۴۷۳۶۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۸۸۳۵۰۰۰۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۹باییتهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۱۰۰۵۵۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۱۰برنوساهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۲۹۶۷۰۰۰۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۱۱بهبهانی۴۷۳۵۷هشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۳۴۴۲۰۳۳۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۱۲بهرامی۴۷۱۴۱کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۴۹۰۰۷۲۵۷۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۱۳پیدایش۴۷۲۴۲اهر۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۱۰۱۳۵۵۰۵۴۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۱۴تابش۴۷۱۵۰آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۰۱۴۹۰۰۷۳۰۵۲۰۴۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۱۵تحصیلی۴۷۳۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۹۹۵۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۱۶توکلی۴۷۲۷۷کاشان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۱۰۱۲۴۷۰۰۸۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۱۷جان بین درگاهی۴۷۱۶۵لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۷۱۷۰۰۰۴۴۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۱۸جانبازاراک۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۳۲۲۷۰۰۳۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۱۹جعفری۴۷۱۸۵کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۷۸۲۲۰۰۶۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۲۰جلیلوند۴۷۴۱۱تاکستان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۴۷۷۷۰۳۴۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۲۱حاجی تشکری۴۷۳۷۷فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۴۶۷۰۰۴۷۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۲۲حبیبی۴۷۳۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۱۰۰۷۷۲۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۲۳حسینی۴۷۲۷۶یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۸۲۹۰۰۰۸۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۲۴حسینی۴۷۳۵۵رویان-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۵۹۰۵۴۶۵۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۲۵حقدان۴۷۳۱۴جهرم۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۹۱۹۵۰۰۷۴۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۲۶حقیقی۴۷۱۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۷۵۰۰۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۲۷خواجوند۴۷۲۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۲۷۵۲۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۲۸داوطلب۴۷۳۵۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۴۸۸۵۰۰۰۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۲۹دهقانی۴۷۱۶۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۶۵۸۷۰۰۰۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۳۰دهینی۴۷۲۸۴قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۶۹۱۷۰۴۷۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۳۱رای نیکایلام۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۱۰۰۴۵۰۰۶۹۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۳۲رجبی۴۷۳۷۵بروجن۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۱۰۰۲۳۵۰۸۸۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۳۳رجبیان۴۷۱۵۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۶۶۹۵۰۰۰۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۳۴رسولی۴۷۵۳۴زنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۱۰۱۴۶۲۰۰۴۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۳۵رضایی۴۷۰۹۳یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۴۹۰۰۷۲۷۹۲۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۳۶رضایی۴۷۱۵۳بابلسر۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۵۷۹۰۰۴۷۴۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۳۷رضوی۴۷۳۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۲۶۴۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۳۸روحی۴۷۴۱۸خوی۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۱۰۱۰۳۲۰۰۵۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۳۹روشن۴۷۳۴۰قزوین۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۹۰۸۷۰۰۳۴۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۴۰روشناییبجنورد۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۳۵۵۰۰۰۹۴۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۴۱زارعی۴۷۲۷۵تنگ ارم۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۶۴۸۰۷۵۶۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۴۲زین الدینی۴۷۳۹۲شهربابک۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۴۴۵۵۰۷۷۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۴۳ساعدی۴۷۲۸۶کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۶۳۷۲۳۱۸۳۶۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۴۴سالمی۴۷۱۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۷۳۸۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۴۵سبزواری۴۷۲۳۸کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۸۵۱۲۰۰۰۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۴۶سکوتی۴۷۳۱۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۸۴۰۵۰۰۰۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۴۷سلیمی۴۷۴۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۳۱۲۰۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۴۸شادکام۴۷۲۷۹بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۷۲۷۷۰۰۷۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۴۹شجیعبم۲۰۱۲۸۰۰۱۴۹۰۰۷۳۳۷۵۰۷۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۵۰شریف۴۷۳۶۶تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۳۸۷۲۰۰۹۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۵۱شریفیکرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۱۴۹۰۰۷۲۶۸۵۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۵۲شفاعی۴۷۱۶۴همدان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۴۲۴۰۰۰۶۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۵۳شفق۴۷۲۶۶تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۸۳۹۷۰۰۰۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۵۴شکرالله زاده۴۷۱۴۶رودسر۲۰۱۲۸۰۰۱۴۹۰۰۷۳۶۹۷۰۴۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۵۵شهریاری۴۷۲۸۷فولادشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۷۷۱۵۰۸۴۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۵۶عامری۴۷۲۶۰کازرون۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۶۸۱۰۰۰۷۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۵۷عباسی گواری۴۷۳۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۸۱۸۲۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۵۸عباییبهبهان۲۰۱۲۸۰۰۱۴۹۰۰۷۲۸۰۰۰۶۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۵۹عسکری۴۷۲۴۰رفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۶۷۰۲۰۰۷۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۶۰علوی۴۷۵۳۷بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۱۰۰۳۴۲۰۶۳۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۶۱علیزاده۴۷۱۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۴۹۰۰۷۳۵۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۶۲عیوضی۴۷۲۵۸مشکین دشت۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۶۰۵۰۳۱۷۷۶۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۶۳فرحی۴۷۳۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۹۷۴۰۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۶۴فردی پور۴۷۲۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۳۳۳۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۶۵فرقانی۴۷۱۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۵۵۷۵۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۶۶فیروزیان۴۷۳۵۲سمنان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۴۳۴۷۰۰۳۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۶۷قهرمانی۴۷۳۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۳۶۵۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۶۸کاظم تاش۴۷۱۶۸تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۵۶۸۲۰۴۶۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۶۹کامرانی۴۷۳۸۶ری۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۳۷۶۵۰۱۸۱۳۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۷۰کردکتولیعلی آباد۲۰۱۲۸۰۰۱۴۹۰۰۷۳۲۶۷۰۴۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۷۱کریمی۴۷۱۷۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۱۰۰۶۶۵۰۰۰۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۷۲کریمی۴۷۲۷۲کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۹۵۲۵۳۱۸۳۶۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۷۳گنجعلی۴۷۲۶۲گرمسار۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۹۲۰۲۰۳۵۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۷۴گنجگلی شراهی۴۷۲۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۹۶۳۲۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۷۵لشکری۴۷۳۷۰همدان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۵۰۳۷۰۰۶۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۷۶محسنی۴۷۳۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۱۰۰۱۲۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۷۷محمدی مهر۴۷۱۲۴بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۴۹۰۰۷۲۹۰۷۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۷۸مرادی۴۷۲۹۵شهریار۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۴۰۲۵۰۳۳۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۷۹مرجانیشاطره۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۵۴۶۷۳۳۱۸۶۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۸۰مصطفوی۴۷۲۶۳آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۵۱۴۵۰۰۴۶۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۸۱معدنی پور۴۷۲۷۱کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۵۳۶۰۰۰۰۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۸۲ملانوری۴۷۲۶۴اشکذر۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۴۱۳۲۸۹۴۱۶۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۸۳ملکی۴۷۳۷۰همدان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۸۹۴۲۰۰۶۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۸۴منوچهریان۴۷۱۸۴همدان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۶۱۵۷۰۰۶۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۸۵مهردادی۴۷۲۹۷ساری۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۴۵۶۲۰۰۴۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۸۶موجی۴۷۱۴۹بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۴۹۰۰۷۳۱۶۰۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۸۷مولایی۴۷۲۵۲سمنان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۳۹۸۰۰۰۳۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۸۸میرزازاده قصاب۴۷۲۶۷بابل۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۶۲۶۵۰۰۴۷۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۸۹میرزاییکنگاور-کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۴۹۰۰۷۹۶۷۲۰۶۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۹۰میرشکاریدهبارز۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۲۸۶۰۰۷۹۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۹۱نامدار۴۷۳۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۹۸۴۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۹۲نبوی۴۷۱۲۳یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۴۹۰۰۷۳۴۸۲۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۵/۲۵
۹۳نجفی۴۷۲۵۶رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۸۰۷۵۰۰۰۴۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۹۴نخ چین۴۷۳۰۶یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۹۳۱۰۰۰۸۹۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۹۵نصیریان۴۷۱۸۱آبادان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۷۶۰۷۰۰۶۳۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۹۶نیک پور۴۷۲۹۱شوشتر۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۸۶۲۰۰۶۴۵۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۹۷هاشمی۴۷۱۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۱۰۰۸۸۰۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۹۸هاشمی۴۷۴۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۸۷۲۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۹۹هاشمی۴۷۴۲۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۱۰۱۱۴۰۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۱۰۰ولیخانی۴۷۲۷۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۹۴۱۷۰۰۰۸۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۱۰۱یاری۴۷۲۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۵۸۹۷۰۰۰۰۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰
۱۰۲یزدانی۴۷۲۹۳بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۱۵۴۰۰۹۷۴۹۲۰۰۹۴۱۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰