دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۴/۲۴

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدزاده۴۳۲۵۱اهرم۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۰۵۸۵۰۷۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۲احمدوند۴۳۲۵۹کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۲۶۱۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۳اسماعیلی۴۳۲۸۸بهارستان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۷۰۰۳۸۱۴۵۸۱۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۴اکبری۴۳۲۳۵اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۱۹۲۷۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۵امیری۴۳۳۰۹ابهر۲۰۱۲۸۰۰۱۱۷۰۰۳۷۲۴۰۰۴۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۶امینی۴۳۲۶۷تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۰۹۱۵۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۷ایمانی۴۳۳۱۲فردیس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۷۰۰۳۷۰۲۵۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۸بهرامی۴۳۲۶۵همدان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۵۹۹۲۰۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۹بیگ محمدی۴۳۲۶۸جوانرود۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۰۸۰۷۶۷۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۱۰پرتوی۴۳۲۹۱کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۷۰۰۳۷۸۸۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۱۱تقی پور۴۳۲۲۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۱۷۱۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۱۲تورانی۴۳۲۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۰۷۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۱۳تیموری۴۳۲۴۳کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۲۰۷۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۱۴جمشیدی۴۳۲۴۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۲۲۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۱۵حاجی حسینی۴۲۹۷۹میبد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۲۷۲۵۰۸۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۱۶حسنی مقدم۴۳۲۸۵بانه۲۰۱۲۸۰۰۱۱۷۰۰۳۷۱۳۲۰۶۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۱۷حسینیان۴۳۲۲۵کاشان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۰۴۷۷۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۱۸حیدریان۴۳۲۳۸شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۱۵۹۷۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۱۹خراسانی۴۳۲۳۲رامسر۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۱۱۶۷۰۴۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۲۰دهقان۴۳۲۵۳دیواندره۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۰۳۷۰۰۶۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۲۱رضوی۴۳۲۶۳مامونیه۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۱۳۸۲۰۳۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۲۲روحی پور۴۳۲۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۰۶۹۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۲۳سبزعلی پور۴۳۲۴۰ایلام۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۲۵۱۰۰۶۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۲۴سنجابی۴۳۲۵۰کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۱۲۷۵۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۲۵طاهریانبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۱۸۲۰۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۲۶ظاهری۴۳۳۰۷اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۷۰۰۳۷۶۷۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۲۷عاصمی۴۲۵۵۲بناب۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۰۲۶۲۰۵۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۲۸عباس نژاد۴۳۳۰۵یاسوج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۷۰۰۳۶۷۶۵۰۷۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۲۹عسکری۴۳۳۰۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۷۰۰۳۶۹۸۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۳۰علائی۴۳۳۱۰واجارگاه۲۰۱۲۸۰۰۱۱۷۰۰۳۸۰۳۷۴۴۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۳۱فتحی نژاد۴۳۲۵۷بهاباد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۴۳۲۰۸۹۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۳۲قربانعلی پورفشمی۴۳۲۳۴فشم۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۰۱۵۵۳۳۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۳۳کاظمی۴۳۲۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۰۰۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۳۴کرایی۴۳۳۱۶بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۱۷۰۰۳۷۷۷۷۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۳۵کمندانی۴۳۲۳۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۲۴۰۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۳۶لک زایی۴۳۲۶۹زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۱۰۶۰۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۳۷محمدی۴۳۲۸۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۷۰۰۳۷۹۹۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۳۸مردانی۴۳۳۰۸کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۱۷۰۰۳۶۸۷۲۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۳۹مهدی پور۴۳۲۴۷تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۷۰۰۳۷۳۴۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۴۰موسوی۴۳۲۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۷۰۰۳۷۴۵۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۴۱موسوی۴۳۳۱۷اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۷۰۰۳۷۵۶۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۴۲نظری۴۲۴۰۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۱۴۹۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۴۳وثوقی۴۳۲۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۷۰۰۳۸۲۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
۴۴وجدانی۴۳۲۷۹یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۲۳۹۵۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
۴۵ولیزاده۴۳۲۶۶اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۱۱۶۰۰۶۲۱۸۰۰۰۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳