دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۴/۲۲

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۴۳۱۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۵۰۰۲۶۴۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۲البویه۴۳۲۰۵سمنان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۵۰۰۲۷۴۲۲۰۰۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۳اوجاری۴۳۱۴۰اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۱۵۰۰۲۷۵۳۰۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۴بخشی۴۳۰۸۷شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۱۵۰۰۲۶۸۴۰۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۵پورحسن۴۳۲۱۴کلاچای۲۰۱۲۸۰۰۱۱۵۰۰۲۷۳۱۵۰۴۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۶حمیدی۴۳۰۹۰بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۵۰۰۲۶۹۴۷۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۷دانش۴۳۲۱۷خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۵۰۰۲۸۴۳۵۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۸دراجیجهرم۲۰۱۲۸۰۰۱۱۵۰۰۲۷۷۴۵۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۹رنجبر۴۳۰۷۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۵۰۰۲۸۲۲۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۱۰روستایی۴۳۲۱۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۵۰۰۲۷۹۶۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۱۱سالمی۴۳۱۰۵کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۱۵۰۰۲۷۸۵۲۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۱۲شریعت۴۳۰۲۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۵۰۰۲۷۲۰۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۱۳صادقپور۴۳۲۱۵تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۵۰۰۲۶۵۱۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۱۴صدری۳۲۱۶۷ری۲۰۱۲۸۰۰۱۱۵۰۰۲۸۶۵۰۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۱۵عرفانی۴۲۹۳۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۵۰۰۲۷۰۹۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۱۶عسکری۴۳۱۹۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۵۰۰۲۶۳۰۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۱۷علیدوستی۴۳۲۱۸ری۲۰۱۲۸۰۰۱۱۵۰۰۲۷۱۰۰۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۱۸غفاریرودسر۲۰۱۲۸۰۰۱۱۵۰۰۲۶۷۳۲۰۴۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۱۹فرخ۴۰۹۴۰مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۵۰۰۲۸۱۱۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۲۰محمدی بختیاریشهرجدیدمهاجران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۵۰۰۲۶۶۲۵۰۳۹۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۲۱محمدی۴۳۲۱۰محمدشهر-البرز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۵۰۰۲۸۳۲۷۳۱۷۷۸۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۲۲مصطفوی۴۳۱۱۰آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۱۵۰۰۲۷۶۳۷۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۲۳ملتمسی۴۳۰۸۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۵۰۰۲۶۲۹۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲
۲۴هادی۴۳۲۰۸نجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۵۰۰۲۸۰۰۵۰۰۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲