دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۴/۲۰

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابانگر۴۲۹۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۲۵۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۲احمدنیا۴۲۹۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۴۰۷۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۳ارمغانی۴۲۹۳۹کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۷۱۲۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۴اسوده۴۲۹۳۰مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۳۷۱۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۵اعطاف۴۲۹۹۱اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۶۹۶۷۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۶البرزی۴۲۹۸۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۳۹۳۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۷امیری۴۲۹۴۸کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۱۸۹۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۸اهل یرف۴۲۹۰۳اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۳۶۰۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۹بختیاری۴۲۹۹۵خوی۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۴۹۴۲۰۰۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۰پناهزاده۴۲۹۳۳دوگنبدان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۱۹۰۵۰۷۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۱پوراصغر۴۲۹۳۴تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۶۳۲۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۲توکلیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۴۳۹۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۳جلیلوند۴۲۹۶۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۴۲۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۴جماعتی۴۲۹۵۷فریدونکنار۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۲۲۶۵۰۴۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۵جهرمی۴۲۹۱۶جهرم۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۲۸۱۰۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۶حجازی۴۲۹۵۱کاشان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۵۰۸۷۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۷حسینی۴۲۹۶۸میبد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۳۲۷۷۰۸۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۸حمزه لو۴۲۹۳۵ملایر۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۲۴۸۰۰۶۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۱۹خادم۴۲۹۲۲مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۶۱۰۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۲۰خزاعی۴۲۹۵۵ساری۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۴۴۰۵۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۲۱خون زاده۴۲۹۶۴مسجدسلیمان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۶۴۳۰۰۶۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۲۲دشتی۴۲۹۱۹زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۳۱۷۰۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۲۳دهقان۴۲۹۰۸بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۲۶۹۵۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۲۴دوستان۴۲۹۹۷بهار۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۷۰۱۲۰۶۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۲۵رجا۴۲۹۷۴رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۲۱۵۷۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۲۶رحمانی۴۳۰۰۳بستک۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۶۵۳۷۰۷۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۲۷رستگاری۴۲۶۹۹بافت۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۵۲۰۲۰۷۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۲۸رفیعی۴۲۵۸۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۲۹۱۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۲۹رفیعیان۴۲۹۱۰سمنان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۶۰۰۰۰۰۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۳۰رنجبر۴۲۹۵۰کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۴۸۳۵۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۳۱زعیم زاده۴۲۹۴۹کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۲۷۰۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۳۲سنجابی۴۲۹۲۳کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۵۴۱۷۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۳۳شادروز۴۲۹۱۳تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۴۷۲۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۳۴شاکری۴۲۹۲۶بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۵۶۳۲۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۳۵شریف زاده۴۲۹۹۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۵۹۵۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۳۶علایی۴۲۹۵۸واجارگاه۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۶۷۵۲۴۴۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۳۷فرشیدنیا۴۲۹۰۹اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۳۸۲۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۳۸قدیری۴۲۹۲۹کاشان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۳۴۹۲۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۳۹گلی۴۲۹۳۲بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۵۸۴۷۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۴۰محمدپور۴۲۹۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۴۶۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۴۱محمدی۴۲۹۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۳۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۴۲محمدی۴۲۹۳۱مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۴۱۸۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۴۳مرادی۴۲۹۹۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۲۰۵۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۴۴مصدق۴۲۹۰۱تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۳۵۰۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۴۵معزی۴۲۹۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۶۸۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۴۶ملاشاهی۴۲۹۴۷زابل۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۵۷۴۰۰۹۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۴۷ملک علاییتهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۴۵۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۴۸مهرارا۴۲۹۴۱بهارستان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۵۱۹۵۸۱۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۴۹مهرامیز۴۲۴۷۳زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۳۳۸۵۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۵۰نبی گل۴۲۹۷۱قم۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۵۳۱۰۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۵۱نفیسی۴۲۹۱۲اصفهان-(سپاهان شهر)۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۵۵۲۵۸۱۷۹۹۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۵۲نقاده۴۲۹۱۷کاشان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۲۳۷۲۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۵۳نوری۴۲۹۴۶مریوان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۶۶۴۵۰۶۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰
۵۴هاشمیان۴۲۹۲۷چالوس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۳۰۰۸۶۲۱۵۰۴۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰