دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۴/۱۹

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسدی۴۲۴۸۹خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۰۵۲۷۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲افشار۴۲۶۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۰۰۹۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۳اکبری۴۲۶۵۸کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۹۸۵۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴الداغی۴۲۶۰۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۹۶۴۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۵انصاری نژاد۴۲۶۷۸تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۷۰۷۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۶بابالویی۴۲۰۳۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۱۲۱۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۷بلند پرواز۴۲۶۷۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۰۹۵۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۸بنی احمدی۴۲۲۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۱۱۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۹جلائیان۴۲۶۹۸مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۶۴۸۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۰جودی۴۲۵۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۰۴۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۱چهرازی۴۲۵۷۱اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۹۳۱۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۲خسروشاهی۴۲۵۰۷خسرو شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۰۱۹۷۵۳۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۳خواجوئی۴۲۴۴۸جهرم۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۸۵۲۰۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۴درم بخش۴۲۶۷۶سلماس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۹۷۴۷۰۵۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۵رضائی۴۲۶۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۸۶۲۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۶ریحانی فر۴۲۶۵۹تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۸۰۸۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۷زارع۴۲۴۷۷کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۰۲۰۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۸زارعی۴۲۵۷۸مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۹۹۶۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۱۹زمانیان۴۲۵۵۳کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۶۸۱۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲۰زینلی۴۲۶۴۷نیشابور۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۰۷۴۲۰۰۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲۱سهیلی۴۲۴۸۳گرگان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۸۴۱۲۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲۲شریعت۴۲۴۳۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۷۸۳۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲۳صادقی۴۲۶۶۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۸۸۴۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲۴صالح۴۲۵۵۶قم۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۷۹۳۷۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲۵صالحی۴۲۶۶۸اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۸۳۰۵۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲۶صفایی وش۴۲۵۱۳شهریار۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۱۳۲۵۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲۷طاهایی۴۲۶۲۷سنندج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۹۲۱۰۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲۸طباطبایی۴۲۵۷۶آباده۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۶۵۹۵۰۷۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۲۹عسکریرشت۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۷۲۸۵۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۳۰علیان۴۲۵۶۱دزفول۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۸۹۵۰۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۳۱عموقدیری۴۲۵۱۷یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۰۳۱۲۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۳۲غلامشاهی۴۲۴۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۶۹۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۳۳فرامرزی ماجلان۴۲۵۵۷فردیس۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۹۴۲۵۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۳۴قباخلو۴۲۶۸۱گرمسار۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۷۵۰۷۰۳۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۳۵قبادی۴۲۶۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۰۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۳۶قنواتی۴۲۶۶۹اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۸۱۹۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۳۷قوانج زاده۴۲۵۶۰آق قلا۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۶۲۷۲۰۴۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۳۸کاوسی۴۱۵۸۷اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۱۵۴۰۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۳۹کاوه۴۲۶۴۵سنندج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۶۶۰۲۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۰کریم نیا۴۲۶۳۵رشت۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۷۳۹۲۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۱کیادربندسری۴۲۵۴۹فشم۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۹۵۳۲۳۳۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۲لیمویی۴۲۵۵۴شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۶۷۱۰۰۰۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۳مالکی۴۲۶۵۶کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۸۷۳۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۴مقدم۴۲۴۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۱۴۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۵مکی۴۲۵۷۵کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۷۶۱۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۶ملک محمدی۴۲۶۴۱کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۰۶۳۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۷منصوریدیواندره۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۷۱۷۷۰۶۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۸مهدوی۴۲۶۳۷بابل۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۹۱۰۲۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۴۹میرزانیا۴۲۶۳۸سنندج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۷۷۲۲۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۵۰نادری۴۲۵۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۸۲۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۵۱نظری۴۲۶۴۳سنندج۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۶۳۸۰۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۵۲نوری۴۲۶۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۷۴۰۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۵۳نیک مهر۴۲۶۴۲شوشتر۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۵۱۰۰۲۰۶۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
۵۴همتی۴۲۵۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۲۰۰۴۹۰۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹