دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۴/۱۷

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم ابادی۴۲۴۷۹اراک۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۴۲۲۲۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۲احدی۴۲۵۰۱بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۳۸۵۵۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۳اسماعیل زادا۴۲۵۶۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۳۷۴۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۴اسماعیل نیا۴۲۵۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۱۲۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۵باقری۴۲۴۸۰دماوند۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۴۰۰۷۰۳۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۶بین۴۲۴۹۴کاشان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۲۷۳۵۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۷پازکی۴۲۰۹۴پاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۴۴۳۷۰۳۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۸جعفرپور۴۲۵۷۲بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۲۶۲۷۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۹حقیقی۴۲۵۷۳خرم آباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۲۸۴۲۴۶۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۱۰خلجی۴۲۵۷۰ری۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۱۸۳۰۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۱۱دشتبان زاده۴۲۵۰۹یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۱۷۲۲۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۱۲دلفانی۴۲۴۷۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۲۰۸۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۱۳رحیمی۴۲۴۱۶تربت جام۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۳۶۴۰۰۹۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۱۴رضایی انگیلی۴۲۵۱۵تنکابن۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۲۲۹۷۰۴۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۱۵زارعی۴۲۴۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۱۶۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۱۶سعیدا۴۲۴۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۱۷شهریوری۴۲۵۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۱۵۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۱۸شیرازی۴۲۵۰۳ملایر۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۲۹۵۰۰۶۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۱۹صادقی۴۲۴۹۶بهارستان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۰۹۲۵۸۱۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۲۰صفویان۴۲۴۷۱بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۳۲۱۰۰۶۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۲۱عباسیخمام۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۱۴۰۰۰۴۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۲۲علوی۴۱۰۰۵قم۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۳۳۱۷۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۲۳فیض ابادی۴۲۵۰۵بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۴۵۴۵۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۲۴قاسمی۴۲۴۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۳۵۳۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۲۵قنواتی محمدی۴۲۴۹۵کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۲۳۰۵۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۲۶کاردان پور۴۲۴۱۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۱۹۳۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۲۷کاظمی۴۲۵۶۸بیرجند۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۱۰۷۰۰۰۹۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۲۸کرمی۴۲۵۰۰برازجان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۴۱۱۵۰۷۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۲۹کشاورز۴۲۵۵۵کلوانق۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۲۱۹۰۵۳۹۵۰۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۳۰محمدی۴۲۴۰۹اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۳۱۰۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۳۱معظم۴۲۴۷۰ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۲۴۱۲۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۳۲معقول۴۲۴۵۸بم۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۱۱۷۷۰۷۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۳۳مهدی پور۴۲۵۰۴تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۱۳۹۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۳۴میرحسینی۴۲۴۰۵طالقان۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۴۳۳۰۳۳۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۳۵ندا۴۲۵۱۸تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۳۹۶۲۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۳۶نوری۴۲۵۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۳۰۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷
۳۷وزیرپور۴۲۴۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۱۰۰۰۴۲۵۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۷