دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۴/۱۶ . ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اذری۴۲۲۵۳تبریز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۵۱۵۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۲ازاد۴۲۲۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۵۶۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۳اقاپور۴۲۴۱۱رامهرمز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۲۱۹۵۰۶۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۴اقاجانپور۴۲۲۷۴آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۴۴۶۰۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۵امیری۴۲۴۵۴کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۱۷۲۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۶بختیاری۴۲۳۴۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۳۵۳۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۷بزرگمهر۴۲۴۱۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۴۹۸۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۸بشاش۴۲۳۶۲مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۲۳۱۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۹پناهی۴۲۴۱۷سلماس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۴۰۱۲۰۵۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۱۰تکبیری۴۲۲۶۰مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۶۰۵۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۱۱تیموری۴۲۲۵۷دامغان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۴۱۳۷۰۳۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۱۲جعفری۴۲۲۵۹فردیس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۴۲۴۵۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۱۳جعفریان۴۲۴۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۳۳۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۱۴جهرمی۳۱۹۴۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۱۳۹۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۱۵جورکش۴۲۲۷۵خمینی شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۳۷۵۲۰۰۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۱۶حسین زاده۴۲۴۴۷بابل۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۲۶۳۲۰۰۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۱۷خلجی۴۲۲۵۸ری۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۵۸۰۲۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۱۸درمیانی۴۲۳۵۸زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۴۳۳۵۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۱۹دهدار۴۲۴۰۴لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۴۵۵۰۰۴۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۲۰دهقانی۴۲۴۱۳ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۴۷۶۵۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۲۱رادمنش۴۲۲۶۵کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۵۲۵۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۲۲رادمهر۴۲۴۶۳فردیس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۲۰۸۷۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۲۳رحمانی۴۰۵۹۴بوکان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۴۶۷۵۰۵۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۲۴رزمجو۴۲۲۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۴۹۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۲۵رضازاده۴۲۳۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۴۸۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۲۶ساعی۴۲۲۷۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۶۱۶۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۲۷سراجیان۴۲۳۶۰ورامین۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۴۴۴۲۰۳۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۲۸سلیمانی۴۲۴۶۱مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۳۰۰۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۲۹شجاعی۴۲۲۳۷کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۵۰۴۲۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۳۰شفاهی۴۲۳۶۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۴۱۲۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۳۱شهامتی۴۲۴۳۶زابل۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۳۴۳۰۰۹۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۳۲شهروزی۴۲۲۶۸بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۵۷۹۵۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۳۳شهیدی۴۲۲۷۳کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۵۵۸۰۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۳۴طلایی۴۲۴۵۵کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۳۶۴۵۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۳۵عاصمی۴۲۲۷۰بناب۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۵۴۷۲۰۵۵۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۳۶عرب۴۲۴۴۵خورزوق۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۱۸۳۵۸۳۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۳۷عرفانی۴۲۴۰۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۲۵۲۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۳۸عطایی۴۲۲۳۹پارسیان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۴۳۵۲۷۹۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۳۹عظیمی۴۲۴۱۸هادیشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۵۱۳۲۰۵۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۴۰علینقی۴۲۲۵۲کرمان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۴۸۹۰۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۴۱غفاری۴۲۴۲۶آمل۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۱۵۱۲۰۰۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۴۲فتوحی۴۲۲۶۳یزد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۴۰۳۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۴۳فخرطه۴۲۴۲۱بجنورد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۱۲۹۰۰۰۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۴۴فرخ زاده۴۲۴۴۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۲۲۰۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۴۵فرشیدنیا۴۲۴۴۲اهواز۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۴۶۵۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۴۶فلاحی۴۲۲۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۳۹۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۴۷قلیپور۴۲۴۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۲۷۴۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۴۸قوانج زاده۴۲۴۳۸آق قلا۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۱۶۲۰۰۴۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۴۹کهن۴۲۴۶۵نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۵۰۲۵۳۷۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۵۰کوچکیان۴۲۴۵۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۳۸۶۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۵۱گچ گر۴۲۲۶۹پاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۴۷۸۲۰۳۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۵۲محدثی۴۲۳۴۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۳۹۶۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۵۳محمدی۴۲۲۶۶رودهن۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۴۵۶۷۳۹۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۵۴محمدی۴۲۴۴۱فلاورجان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۴۲۲۷۰۸۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۵۵محمدی۴۲۴۵۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۲۸۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۵۶معتمدی۴۲۲۵۵آبادان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۵۹۱۰۰۰۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۵۷مفتاحی۴۲۴۰۰ساوه۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۳۱۰۷۰۰۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۵۸مقدم۴۲۴۲۳سلمانشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۳۲۱۵۰۴۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۵۹مولایی۴۲۴۶۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۲۹۵۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۶۰نبی گل۴۲۴۶۶قم۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۱۴۰۵۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۶۱نقی پور۴۲۲۷۲آباده۲۰۱۲۸۰۰۱۰۸۰۰۸۵۳۶۵۰۷۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
۶۲نیک مهر۴۲۴۱۲دزفول۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۲۴۱۷۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
۶۳وحید۴۲۴۶۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۹۰۰۴۱۹۴۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶