دسته‌بندی نشده

۱۴۰۰/۰۴/۰۹

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ارزو۴۱۸۱۶فولادشهر۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۷۷۰۰۰۸۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۲امیدی۴۱۸۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۷۵۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۳اهویی۴۱۸۷۲شاهرود۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۹۲۸۷۰۰۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۴بزرگمهر۴۱۸۱۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۷۸۰۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۵بیغم۴۱۸۴۸لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۸۲۷۵۰۰۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۶پناهی۴۱۸۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۸۰۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۷تازیکه۴۱۸۶۹گرگان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۷۳۷۰۰۰۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۸جعفری پور۴۱۸۴۹بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۷۰۴۷۰۰۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۹حضرت پور۴۱۸۶۷اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۸۱۶۷۳۱۶۸۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۰حقیقت طلب۴۱۸۱۱بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۷۲۶۲۰۰۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۱حیدری۳۷۰۸۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۸۶۰۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۲خرمدشتی۴۱۶۰۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۷۹۱۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۳خزاعی۴۱۸۱۰زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۸۸۲۰۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۴رجبی۴۱۷۷۴محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۷۶۹۲۰۴۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۵رشیدی۴۱۸۰۶نور آباد۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۹۱۸۰۰۷۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۶شربتی۴۱۸۱۲قیدار۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۸۴۹۰۰۴۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۷شریفی۴۱۸۰۷تیران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۸۳۸۲۰۸۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۸طاهری۴۱۸۸۰خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۷۱۵۵۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۱۹غلامپور۴۱۸۷۷اندیشه۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۸۷۱۲۳۱۶۸۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۲۰فتوحی۴۱۸۰۲اردستان۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۸۵۹۷۰۸۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۲۱کریم زادگان۴۱۸۱۴کرج۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۹۳۹۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۲۲گروسی۴۱۸۷۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۹۰۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۲۳مرانی۴۱۸۴۷نشتارود۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۸۹۲۷۴۶۸۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹
۲۴هاشمی۴۱۸۷۸گز برخوار۲۰۱۲۸۰۰۱۰۲۰۰۲۷۴۷۷۸۳۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹