دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۸

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۳۹۶۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲احمدیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۳۶۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳اسراریتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۸۵۹۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۴امیدیبهبهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۱۵۱۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۵امیریچابکسر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۱۷۲۷۴۴۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۶ایدربروجن۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۹۵۰۵۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۷بابائیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۸۶۰۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۸بارانیمیناب۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۸۷۰۷۰۷۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۹باقریانکهریزک۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۹۲۸۲۱۸۱۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۰پور محمودرضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۲۶۳۲۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۱تابشاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۹۸۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۲تاج احمدیقزوین۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۱۶۲۰۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۳تواناهادیشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۳۴۳۰۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۴جوادی نیااصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۱۸۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۵جوانبختمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۹۴۹۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۶حسن زادهبهشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۲۵۲۵۰۴۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۷حسینیتیران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۰۰۶۲۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۸حیاتیبندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۳۸۶۰۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۱۹حیدریکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۰۵۰۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۰حیدریاناصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۹۹۳۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۱خامسیپاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۰۱۷۰۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۲دلیریانخشکرود-مرکزی۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۱۳۹۷۳۷۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۳دولت ابادیسبزوار۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۲۴۱۷۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۴دهقانیاندیشه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۰۹۳۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۵رجبیپاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۳۰۰۰۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۶رنجبرآباده۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۸۴۸۵۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۷زارعینور آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۰۲۷۷۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۸ساجدیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۳۳۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۲۹شاملوجهرم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۵۳۴۷۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳۰صبوری فردورنامخواست۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۲۲۰۲۸۴۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳۱صفیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۰۷۱۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳۲ضیاییمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۸۸۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳۳طاهرزادهاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۴۶۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳۴طاهریاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۵۲۴۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳۵عالیانیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۴۰۱۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳۶عباس نژادشیروان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۰۸۲۲۰۹۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳۷عباسیایلام۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۵۴۵۵۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳۸عبدالوندتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۱۱۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۳۹عدلیزد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۴۴۴۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۴۰عدلیاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۰۳۸۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۴۱عزیزیشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۹۱۷۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۴۲عسکریشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۴۱۲۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۴۳عسگریایلام۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۴۷۶۵۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۴۴عطائیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۵۱۳۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۴۵علی پورجم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۳۱۰۷۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۴۶عیوض زادهتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۲۱۹۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۴۷فتاحیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۱۲۹۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۴۸فتح الهیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۰۶۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۴۹فتحیری۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۴۸۷۲۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۵۰کامیارفرسبزوار۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۱۹۴۲۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۵۱کردشوش۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۰۴۹۲۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۵۲کرمیشهریار۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۲۸۴۷۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۵۳کریمیبانه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۱۰۷۵۰۶۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۵۴کلانتریخرمدره۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۹۷۲۰۰۴۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۵۵کیاشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۲۹۵۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۵۶کیانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۹۳۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۵۷مارکوییرامسر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۴۹۸۰۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۵۸مجاهدییزد۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۳۵۳۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۵۹محسنیاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۲۷۴۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۶۰محمدیکلیبر۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۹۰۶۷۰۵۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۶۱مطیعیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۵۰۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۶۲مهدیزادهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۴۲۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۶۳نادریاندیشه۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۹۶۱۲۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۶۴نوبتیرضوانشهر-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۲۳۱۰۴۳۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۶۵نورانوارتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۰۸۹۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۶۶نوروزیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۴۳۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۶۷نوریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۲۰۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۶۸وحید زادهشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۳۲۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۶۹همتکاراصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۱۴۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۷۰هنرورقم۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۳۷۵۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸
۷۱یاوریاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۳۹۰۱۱۴۵۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۲/۰۸