دسته‌بندی نشده

تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمیبوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۹۹۱۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۲احمدیانمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۶۸۷۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۳اذریتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۲۵۰۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۴اسحاقیاندیشه۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۷۰۳۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۵اسدیلشت نشاء۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۵۱۱۲۴۳۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۶اسیابانقاسم آباد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۷۲۳۷۹۵۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۷افشاریابهر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۳۹۴۷۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۸اکبرزادهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۸۳۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۹امین زادهبوشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۱۳۷۷۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۱۰اهل یرفاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۹۷۰۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۱۱ایرکاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۲۷۲۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۱۲ایزدیشهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۶۴۴۷۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۱۳بابائیزنجان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۳۴۱۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۱۴بازاییشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۰۶۸۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۱۵بختیاریهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۷۱۳۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۱۶بزرگیکوهدشت۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۷۷۷۵۰۶۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۱۷بشارتلومینو دشت۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۷۳۴۵۰۴۹۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۱۸بهارلوشهریار۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۹۱۵۵۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۱۹بهجترشت۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۹۵۸۵۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۲۰بهشتیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۷۸۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۲۱بیاتیهمدان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۴۷۴۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۲۲تاکیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۲۰۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۲۳تقی پورتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۳۵۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۲۴تیموریاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۰۸۰۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۲۵جاویدفیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۶۵۵۵۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۲۶جوادی نیااصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۷۱۳۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۲۷چمنی رادآمل۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۳۶۲۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۲۸حبیبی زادهورامین۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۱۷۰۷۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۲۹حسین پورلاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۵۹۷۲۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۳۰حسینیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۴۹۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۳۱حسینیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۳۰۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۳۲حسینیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۲۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۳۳حمیدنژادری۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۴۸۵۲۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۳۴حیدریاسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۲۱۷۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۳۵خاکیایلخچی۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۵۸۶۵۵۳۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۳۶خاموشیکرندغرب۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۶۱۲۵۶۷۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۳۷خسرویتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۲۶۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۳۸خواجوییجهرم۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۷۴۵۲۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۳۹خوییتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۰۱۵۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۴۰داداش پوررشت۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۴۴۲۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۴۱داداییشهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۶۲۳۲۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۴۲دراجیجهرم۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۳۸۴۰۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۴۳دیوسالارتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۵۷۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۴۴راشدیچمستان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۲۹۳۵۴۶۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۴۵رجبی زادهشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۷۶۶۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۴۶رحمانیبوکان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۱۸۱۵۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۴۷رحیمیاناصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۸۹۰۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۴۸رشادیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۳۳۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۴۹رشیدیانتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۱۵۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۵۰رضاییتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۱۴۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۵۱رضاییشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۹۸۰۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۵۲ریسیتنگ ارم۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۴۳۱۵۷۵۶۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۵۳زرقامیاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۵۰۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۵۴سمیعی پورکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۱۶۰۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۵۵سیدیتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۳۲۹۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۵۶سیدیرامسر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۷۹۹۰۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۵۷شفقتبریز۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۰۲۵۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۵۸شفیعیوناصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۶۶۶۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۵۹شمستهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۹۴۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۶۰شمسیشوش۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۰۴۷۲۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۶۱صادقینکا۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۳۷۳۲۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۶۲صادقیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۳۱۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۶۳صادقیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۸۴۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۶۴صولتیایلام۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۶۰۱۷۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۶۵طلاییاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۸۷۸۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۶۶عباسیکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۱۲۷۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۶۷عدلیاردبیل۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۱۹۲۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۶۸عسکریرشت۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۰۰۴۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۶۹عمارلونیشابور۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۸۲۵۰۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۷۰غفاریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۵۵۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۷۱غیبیاستهبان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۶۷۷۰۰۷۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۷۲فراهانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۵۴۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۷۳فضلیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۵۳۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۷۴فلاحکرج۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۸۱۴۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۷۵فلوراراک۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۵۶۵۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۷۶قاسمیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۲۸۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۷۷قربانیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۲۳۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۷۸قلیزادگانتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۰۳۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۷۹قناعتاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۵۲۲۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۸۰قهرمانیمشهد۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۸۰۳۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۸۱کلایهتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۸۶۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۸۲کنیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۶۳۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۸۳گرگریهادیشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۴۵۳۰۰۵۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۸۴گلیبیرجند۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۸۵۷۲۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۸۵محمدپورتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۷۵۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۸۶محمدیبندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۲۴۹۷۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۸۷مددپورتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۰۷۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۸۸مرادیدوگنبدان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۴۶۳۷۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۸۹مرادیایلام۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۹۶۹۲۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۹۰مسیبیشاهین شهر۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۱۱۶۲۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۹۱معتمدیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۷۲۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۹۲مقدسیتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۸۸۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۹۳منشدیآبادان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۴۰۹۲۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۹۴مهرانیبوئین زهرا۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۰۹۱۰۰۳۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۹۵مهمانروشارومیه۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۹۳۷۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۹۶نظریشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۴۲۰۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۹۷نظریتهران۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۹۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۹۸نیک نگرکنگاور-کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۵۹۰۴۷۰۶۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۹۹نیکخوبندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۰۵۸۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۱۰۰یاری زادهاهواز۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۱۰۵۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۱۰۱یازرلوگرگان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۶۹۸۵۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶
۱۰۲یوسفیچمستان۲۰۱۲۸۰۰۰۲۶۰۰۶۴۱۰۰۴۶۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۰۱/۲۶