دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۹ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم علی پورمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۴۹۱۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۲الهام کهنسالبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۴۸۱۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۳آیسا قنادیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۵۱۰۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۴تقی پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۶۶۸۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۵حنان اهل یرفاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۶۲۳۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۶رامین مجیدیسقز۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۵۲۴۶۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۷رویا طالبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۶۷۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۸زهرا یاوریهشتگرد۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۵۴۹۵۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۹سعیده بیاتیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۷۳۶۳۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۱۰سمیرا کاظمیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۶۵۷۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۱۱سیاوشایلام۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۵۰۹۵۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۱۲شیما نادریساوه۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۴۶۰۸۰۰۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۱۳شیوا چشمکاسلام آبادغرب(کرمانشاه)۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۵۳۴۲۰۶۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۱۴صباغقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۵۷۶۳۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۱۵فرشته حسین زادهرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۵۹۷۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۱۶فرشته همتیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۶۴۶۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۱۷لیلا فرد پورکوچصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۶۱۰۵۴۳۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۱۸مایسا احمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۷۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۱۹محبوبه حاجی تباربهنمیر۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۵۶۶۹۴۷۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۲۰محمد حسین قربان علیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۶۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۲۱مروارید زر افشانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۷۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۲۲مریم حسین زادهسرخرود۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۵۸۷۳۴۶۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۲۳مریم شجیعیفردیس۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۵۵۴۹۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۲۴مهری یوسف نیابندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۶۰۰۶۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۲۵مهسا سعد اللهسمنان۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۴۷۷۸۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۲۶نجمه دلفانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۶۸۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۲۷نرگس رحمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۷۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰
۲۸نسرین لطفی نسبرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۱۳۴۰۰۱۶۳۴۲۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۱۰