دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۹ تا ۱۱ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۱۰۰۴۶۰شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۸۱۲۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۲اسماعیلی۱۰۰۴۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۷۲۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۳امیری پور۱۰۰۴۷۲بابلسر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۹۲۴۵۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۴بهشتی۱۰۰۴۶۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۷۷۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۵پورانی۱۰۰۳۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۹۳۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۶توان۱۰۰۴۷۰فیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۷۳۲۷۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۷جعفری۱۰۰۴۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۸۵۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۸خانیتهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۷۰۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۹خداجویانقم۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۸۲۳۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۱۰خداکرم زاده۱۰۰۴۶۹ری۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۶۹۶۰۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۱۱دادگری۱۰۰۴۱۷مشگین شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۹۵۶۷۰۵۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۱۲رخ۱۰۰۴۵۸بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۸۶۶۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۱۳رستم پور۱۰۰۴۸۱قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۸۳۴۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۱۴رضایی۱۰۰۴۱۴نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۶۸۵۲۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۱۵رضایی۱۰۰۴۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۸۴۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۱۶رفیعی۱۰۰۴۱۶همدان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۹۱۳۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۱۷زند۱۰۰۴۸۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۸۹۸۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۱۸شریفی۱۰۰۳۸۲اشتهارد۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۸۷۷۰۳۱۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۱۹شعبانی۱۰۰۳۵۳لاهیجان-گیلان۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۷۸۶۵۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۲۰صالحی۱۰۰۳۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۷۶۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۲۱صالحی۹۸۴۵۷بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۸۰۱۷۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۲۲عابدی۸۵۱۵۱تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۶۶۳۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۲۳غدیری اصل۱۰۰۴۶۶اهواز۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۷۴۳۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۲۴غفاری سرابی۱۰۰۳۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۶۷۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۲۵محرمخانی۱۰۰۳۸۳ابهر۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۷۵۴۲۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۲۶مداین۱۰۰۴۷۹تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۹۴۶۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۲۷ملک پور۹۹۰۴۱تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۸۸۷۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۲۸هنرور۱۰۰۴۷۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۹۰۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۲۹یادگاری۱۰۰۴۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۷۹۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲
۳۰یکه باش۱۰۰۳۷۳شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۱۶۷۰۱۶۷۱۱۲۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۱۲