دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۸ و ۹ اردیبهشت

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوالحسنی ۸۹۵۰۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۳۵۴۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۲احمدی۸۹۴۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۲۱۰۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۳احمدی۸۹۴۵۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۸۹۳۷۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۴اسماعیلی۸۸۸۲۰ورزقان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۳۲۲۲۵۴۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۵اسماعیلی۸۹۴۶۲قاین۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۴۸۸۰۰۹۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۶افرا۸۹۴۶۵ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۸۸۳۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۷ال حبیب۸۹۵۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۴۰۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۸ال حیدر۸۹۳۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۴۷۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۹امیرابادی۸۹۳۵۱بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۷۴۸۷۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۱۰اهنگری۸۹۴۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۲۰۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۱۱باقری۸۹۴۵۳بم۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۸۰۷۰۰۷۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۱۲باقری۸۹۵۰۹بابل۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۶۸۰۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۱۳بلورچیان۸۹۳۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۶۷۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۱۴بلوکات۸۹۴۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۴۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۱۵پارسا۸۹۳۵۲یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۴۶۶۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۱۶پاشایی۸۹۴۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۲۵۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۱۷پورقربان۸۹۴۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۶۶۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۱۸تقی زاده۸۹۳۵۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۶۳۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۱۹جدیدالاسلامی۸۹۴۵۷زابل۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۵۹۰۰۰۹۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۲۰جراح زاده۸۹۴۹۵ملایر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۷۲۷۲۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۲۱جعفری۸۹۲۶۹سلماس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۹۴۱۲۰۵۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۲۲جعفری۸۹۴۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۲۸۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۲۳جهانگیر۸۹۴۹۴بندرترکمن۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۶۰۴۵۰۴۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۲۴حسینی۸۹۳۵۸آبپخش۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۲۳۱۷۷۵۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۲۵حسینی۸۹۵۰۷اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۵۶۷۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۲۶حسینی۸۹۵۲۰نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۶۵۸۲۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۲۷حیدری۸۹۳۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۱۹۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۲۸خدام۸۹۳۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۸۶۱۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۲۹خس وی۸۹۴۱۹بردسیر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۲۲۱۰۰۷۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۳۰خلیل پور۸۹۴۸۹بابل۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۲۶۴۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۳۱دادجو۸۹۵۰۶کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۷۸۱۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۳۲دربان۸۹۵۱۱کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۲۴۲۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۳۳دلیلی۸۹۴۱۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۷۷۱۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۳۴دهقان۸۹۵۳۱تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۹۵۲۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۳۵راغ۸۹۴۵۱کیش۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۷۳۸۰۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۳۶رجبی۸۹۳۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۵۲۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۳۷رسولزاده۸۹۳۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۸۵۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۳۸رضایی۸۲۷۳۸محلات۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۸۳۹۲۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۳۹رضائی۸۹۴۳۹جویبار۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۹۲۹۷۰۴۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۴۰رعایایی۸۹۵۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۶۴۷۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۴۱رمضانی۸۹۳۵۹تفت۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۳۱۱۵۰۸۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۴۲روزبه۸۹۵۲۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۷۵۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۴۳زریری۸۹۴۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۴۲۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۴۴ساعدی۸۹۳۱۷کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۵۴۶۲۳۱۸۳۶۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۴۵سعیدی۸۹۴۶۹کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۸۱۷۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۴۶سلاحی۸۹۳۵۴میمند-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۸۷۲۲۷۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۴۷سوداگر۸۹۴۶۷تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۷۰۵۷۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۴۸سیدین۸۴۱۲۰قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۵۱۴۰۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۴۹سیف۸۹۳۸۹نهاوند۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۱۸۴۲۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۵۰شریفی۸۹۴۷۱یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۵۷۸۵۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۵۱شریفی۸۹۵۲۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۶۱۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۵۲شعبانی۸۹۵۱۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۴۹۸۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۵۳شفائی۸۹۴۸۶بستان آباد۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۶۲۶۰۰۵۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۵۴شفیعی زاده۸۹۴۵۲دزفول۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۷۶۰۲۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۵۵شهیدی۸۹۵۰۲نیر-اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۳۸۶۷۰۵۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۵۶صمدی۸۹۴۴۲پارس آباد۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۸۲۸۵۰۵۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۵۷صیادی۸۶۴۰۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۸۴۰۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۵۸طاهری۸۹۳۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۱۴۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۵۹طاهری۸۹۴۴۵قیر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۵۰۳۲۷۴۷۶۰۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۶۰طهماسب۸۹۵۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۹۰۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۶۱عادلی۸۹۴۹۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۳۹۷۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۶۲عباسی۸۹۴۹۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۴۳۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۶۳عربی۸۹۴۳۳سمنان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۵۸۹۲۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۶۴عطار۸۹۴۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۷۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۶۵عظیمی۸۹۴۳۷اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۱۵۲۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۶۶علی نژاد۸۹۳۶۱قم۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۲۹۶۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۶۷غلامی۸۹۴۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۹۳۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۶۸قره چاءی۸۹۳۸۶کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۵۳۵۵۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۶۹کریمی۸۹۵۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۶۹۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۷۰کوهی۸۹۲۹۸گله دار۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۹۱۹۰۷۴۴۵۰۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۷۱مجدم۸۹۳۸۴بندرامام خمینی۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۱۶۲۷۶۳۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۷۲مجردی۸۹۳۴۸بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۹۶۲۷۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۷۳محمدخانی۸۹۴۴۹نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۲۷۴۷۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۷۴محمدی۸۹۵۰۰قم۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۴۱۲۷۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۷۵محمدی۸۹۵۱۲کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۱۷۳۵۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۷۶محمدی۸۹۵۲۴تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۵۵۷۰۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۷۷محمودی۸۹۴۵۶سیاهکل۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۱۳۰۵۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۷۸مرادی۸۹۳۶۲هفتگل۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۷۹۲۵۶۴۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۷۹مهدوی۸۹۵۰۴مریوان۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۳۳۳۰۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۸۰میررضایی۸۹۴۴۷پلدختر۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۴۴۵۰۰۶۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۸۱نعمتی۸۹۴۹۱بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۳۷۶۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۸۲نوری۸۹۳۸۸مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۳۴۳۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۸۳واعظ۸۹۴۹۲یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۳۶۵۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۸۴یاسینی۸۹۳۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۳۰۰۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰
۸۵یعقوبی۸۹۴۵۰یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۴۱۰۱۰۹۷۳۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۲/۱۰