دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۸ فروردین

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الناز غلامیانکرمان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۵۰۴۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۲پرنیان نژاد زادهاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۵۴۶۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۳جعفریهمدان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۴۷۹۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۴سعاد حمیدیچمران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۵۱۹۵۶۳۵۴۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۵سنا مظفریتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۶۱۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۶شکوفه بهاروندخرم آباد۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۶۲۸۸۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۷عباس حیدریصغاد۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۵۷۸۰۷۳۹۳۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۸غزاله خاکسارشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۵۶۷۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۹فاطمه جمالیاهرم۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۴۹۸۰۰۷۵۵۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۱۰فاطمه معاویاهواز۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۵۲۲۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۱۱فرزانهاصفهان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۵۳۵۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۱۲فریماه صلاحیتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۵۹۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۱۳مرتضی محققتهران۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۶۰۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۱۴مژگان محمدیانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۵۵۶۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۱۵مینا اسلامیپردیس۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۵۸۰۳۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹
۱۶نغمه راهداریزاهدان۸۹۲۵۹۰۳۰۰۹۰۰۰۴۸۵۶۰۰۹۸۱۱۱۱۴۰۳/۰۱/۰۹