دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۸ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهه اعلمکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۰۹۸۰۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۲امل هرداناهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۰۹۲۷۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۳امیر دامن خشکاندیمشک۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۰۹۳۹۰۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۴پریناز فردیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۱۱۰۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۵ترابیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۱۱۳۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۶جعفریگلپایگان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۱۰۳۶۹۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۷رویا نجفی زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۱۱۴۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۸زهرا تاجیک خاوهورامین۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۱۰۵۱۲۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۹زهرا جوانمردیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۰۹۵۱۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۰زهرا زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۰۸۸۱۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۱زهره ثمنهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۰۹۱۹۱۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۲زهره حیدریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۱۰۱۳۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۳سارا فرزانهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۰۸۹۶۹۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۴سیما نصر اللهیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۰۸۵۳۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۵شهرزاد حیدر ادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۱۱۵۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۶فاطمه اسدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۱۱۱۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۷فاطمه دهقاندرگز۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۰۹۶۶۱۰۹۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۸فاطمه صفریاراک۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۰۸۴۲۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۱۹فاطمه طباطبائیکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۰۹۹۱۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۲۰فاطمه فتح علی خانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۱۰۹۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۲۱فاطمه موسویکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۰۸۷۶۶۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۲۲فرزانه خوش برشتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۱۰۸۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۲۳گلنوش حقیقت جواصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۱۰۰۲۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۲۴مریم شبانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۰۹۷۵۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۲۵مریم علوی منششیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۰۹۴۰۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۲۶معصومه مدنیصومعه سرا۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۱۱۶۲۹۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۲۷ملیحه حبیب اللهینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۱۰۲۶۴۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۲۸منیره فرجیری۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۱۰۷۹۸۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۲۹مونس علیزادهنقده۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۰۸۶۰۳۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۳۰مهسا رضایتگرمسار۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۰۹۰۳۵۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۳۱مهسا عطاییرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۱۰۶۳۹۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۳۲نسیم جباریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۱۱۲۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹
۳۳نیایش عباسیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۳۴۵۰۰۱۰۴۸۱۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۹