دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۷ و ۸ دی

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم نژاد۶۶۴۸۸اهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۶۰۸۲۰۵۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۲ابراهیمی۶۶۳۰۳سنندج۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۰۵۵۲۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۳ابوالحسنی۶۶۴۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۴۲۷۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۴ادیب۶۶۵۱۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۷۵۳۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۵اسدی۶۶۴۳۹صفادشت۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۵۷۲۲۳۱۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۶اسماعیل۶۶۲۸۷جم۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۰۸۷۵۷۵۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۷افشاری۶۶۲۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۰۶۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۸اکبرزاده۶۶۳۰۴رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۱۱۳۵۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۹الماسی۶۶۲۹۶همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۳۳۶۷۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۰الیاسی۶۶۵۰۴بابلسر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۴۹۲۵۰۴۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۱امیر خانی۶۶۳۴۳سنقر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۱۳۵۰۰۶۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۲انجم شعاع۶۶۴۲۳کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۵۸۳۰۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۳اهل یرف۶۶۲۸۵اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۰۳۳۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۴اهل یرف۶۶۴۷۳اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۸۴۳۷۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۵ایمانی۶۶۳۱۴کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۱۲۴۲۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۶بابابی۶۶۲۷۲الیگودرز۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۲۲۵۵۰۶۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۷بازوندی۶۶۴۰۲کوهدشت۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۶۱۹۰۰۶۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۸باقریکمالشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۴۳۸۰۳۱۹۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۹باقرینیکنام۶۶۳۹۲بابلسر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۳۸۰۵۰۴۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۲۰برخورداری بافقی۳۶۴۵۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۳۸۱۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۲۱برکند۶۶۴۸۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۷۴۲۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۲۲پور اسفندیار۶۶۳۹۵بروجن۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۵۶۱۵۰۸۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۲۳پور شمسیان۶۶۴۹۴رامسر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۸۰۰۷۰۴۶۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۲۴پور قربان نیاکی۶۶۳۲۲آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۴۴۹۵۰۴۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۲۵ترکی۶۶۴۸۲نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۷۶۴۰۳۷۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۲۶توسلی۶۶۴۱۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۸۳۳۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۲۷ثمن۶۶۴۸۳همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۶۶۲۷۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۲۸جوادی نیا۶۶۳۱۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۳۵۹۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۲۹حامدپور۶۶۳۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۱۴۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۳۰حسینی۶۶۳۰۲نوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۱۹۹۵۰۴۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۳۱حسینی۶۶۳۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۷۰۹۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۳۲حسینی۶۶۴۰۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۴۶۰۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۳۳حسینی۶۶۵۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۸۷۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۳۴خاتم پور۶۶۵۰۰جغتای۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۹۸۸۰۰۹۶۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۳۵خورشیدی۶۶۲۷۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۳۰۴۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۳۶خیرمند۶۶۴۱۵رفسنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۶۵۲۰۰۰۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۳۷ذاکر مهر۶۶۴۴۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۸۲۲۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۳۸رستمی۶۶۳۳۷قیدار۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۵۴۰۰۰۴۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۳۹رشیدی۶۶۳۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۰۷۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۴۰رضا زاده۶۶۲۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۴۲۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۴۱رضویان۶۶۳۳۲قم۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۴۳۸۷۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۴۲رفعیی۶۶۲۹۸شهرضا۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۱۵۶۵۰۰۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۴۳روزگار۶۶۴۴۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۲۴۷۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۴۴ریاحی دهکردی۶۶۳۲۵شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۰۰۱۵۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۴۵زارع۶۶۴۷۷ارسنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۸۵۴۵۷۳۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۴۶زندی پورتهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۹۹۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۴۷زهره وند۶۶۵۰۷ملایر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۹۱۲۷۰۶۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۴۸زهره۶۶۴۶۵سقز۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۷۸۵۵۰۶۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۴۹سجادیان۶۶۳۹۱مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۳۷۹۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۵۰سروری۶۶۴۹۵قاین۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۸۶۵۲۰۹۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۵۱شادکام۶۶۴۴۰آبپخش۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۸۱۱۵۷۵۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۵۲شاکرین۶۶۴۱۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۷۱۰۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۵۳شرفی۶۳۸۵۹زاهدان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۲۵۷۷۰۰۹۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۵۴شریف۶۴۱۸۰بهبهان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۳۱۵۲۰۶۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۵۵شکرانه۶۶۴۷۵صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۴۵۹۵۰۴۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۵۶شکری نژاد مبصر۶۴۸۹۹همدان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۳۰۵۲۰۰۶۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۵۷شمسی۶۶۳۱۷گلپایگان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۱۰۲۷۰۸۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۵۸شهاب۶۶۳۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۳۷۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۵۹شهبازی۶۶۳۸۷کوهدشت۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۳۶۹۰۰۶۸۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۶۰شیبانیبهارستان(اصفهان)۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۹۳۴۲۸۱۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۶۱شیرازیان۶۶۳۱۶قم۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۳۹۲۰۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۶۲شیری۶۶۲۸۲بهار۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۵۱۷۷۰۶۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۶۳صید۶۶۴۲۴بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۶۹۵۰۰۰۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۶۴طاهری۶۶۲۹۵نجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۹۷۷۲۰۰۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۶۵طاهری۶۶۴۸۴شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۶۴۱۲۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۶۶طاهری۶۶۴۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۸۸۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۶۷طباطبایی۶۶۲۵۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۲۸۰۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۶۸طهماسبی۶۶۴۹۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۵۰۷۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۶۹عباسی۶۶۲۷۹نجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۳۴۸۲۰۰۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۷۰عبدالملکی۶۶۲۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۲۳۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۷۱علی میری۶۶۲۱۴یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۳۲۶۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۷۲علیپور۶۶۴۴۱مسجدسلیمان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۴۱۶۵۰۶۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۷۳علینقی۶۶۴۷۷۸کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۹۲۳۵۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۷۴عینی۶۶۳۲۳بروجن۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۰۹۸۲۰۸۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۷۵غیایی۶۶۴۲۶ملایر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۶۷۳۵۰۶۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۷۶فراهانی۶۶۳۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۲۶۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۷۷فرمنش۶۶۲۹۴شیروان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۵۳۹۲۰۹۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۷۸فضایل۶۶۴۹۹اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۸۹۷۵۰۸۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۷۹فضلی شهری۶۶۳۹۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۳۲۶۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۸۰فعلی۶۶۲۹۹کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۰۴۴۵۳۱۸۳۶۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۸۱فقهی۶۶۳۸۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۳۹۱۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۸۲قاسمی۶۶۲۷۴بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۲۹۰۷۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۸۳قوی بازو۶۶۳۳۴مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۲۷۹۲۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۸۴قیصری۶۶۴۸۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۳۴۷۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۸۵کردی۶۶۴۱۴کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۹۰۲۰۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۸۶کرمانی۶۶۵۰۱کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۷۳۱۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۸۷کرمی۶۶۳۸۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۶۳۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۸۸کلوانی۶۶۳۳۱جهرم۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۰۲۳۰۰۰۷۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۸۹کوشکی۶۶۲۹۳کیش۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۱۸۸۷۰۷۹۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۹۰لالی۶۵۸۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۳۱۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۹۱مالک۶۶۴۹۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۳۵۸۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۹۲محمدی۶۶۳۳۰کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۱۷۸۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۹۳محمدی۶۶۴۹۱شهر کرد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۶۲۹۷۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۹۴محمودیان۶۶۵۰۳گوگان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۷۹۶۲۵۳۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۹۵مرادی۶۶۳۳۸ارومیه۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۳۳۷۵۰۰۵۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۹۶مرزبان۶۶۴۲۱بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۵۹۳۷۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۹۷مستاجی۶۶۴۶۸بندرانزلی۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۵۲۸۵۰۰۴۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۹۸معدندار۶۶۲۸۹هشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۱۶۷۲۰۳۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۹۹ملک زاده۶۶۴۱۱بندرگناوه۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۶۸۴۲۰۷۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۰۰منوریکرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۲۰۴۰۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۰۱موسای خسرجی۶۶۳۱۵اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۹۶۶۵۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۰۲نادری علاف۶۶۴۴۵مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۹۵۵۷۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۰۳ناصریبندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۲۱۴۷۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۰۴ناظمی زاده۶۶۴۸۷اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۷۷۴۷۰۸۹۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۰۵نظام الدینی۶۶۳۳۵زرین شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۳۶۹۷۰۸۴۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۰۶نقشاصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۴۰۵۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۰۷نور نیا۶۶۴۴۸بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۴۸۱۷۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۰۸نوری۶۶۳۸۴رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۹۴۵۰۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۰۹وزنه۶۶۴۷۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۷۲۱۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۱۰ولی۶۶۴۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۴۷۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۱۱همتی۶۶۴۷۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۴۴۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۱۲همتیان۶۶۳۰۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۰۱۲۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۱۳هنرور۶۶۳۱۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۴۰۶۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۱۴یار محمدی۶۶۴۳۸قدس۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۷۵۵۰۷۰۳۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹
۱۱۵یارمحمدی۶۶۳۰۹قدس۲۰۱۲۸۰۰۲۸۵۰۰۸۴۱۷۲۰۳۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۹