دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۷ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدییزد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۵۴۷۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲احمدی۱۰۵۷۰۷رشت۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۲۴۴۰۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳اردلان۱۰۵۷۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۵۱۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۴اسیابری۱۰۵۷۳۰سیاهکل۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۳۱۳۰۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۵اشرفی۱۰۱۱۸۱شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۲۵۴۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۶اعتمادی۱۰۵۷۲۳شهربابک۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۷۷۲۵۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۷اکبری۱۰۵۷۱۹قره ضیاءالدین۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۲۱۱۷۵۸۵۱۶۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۸امیدنسب۱۰۵۷۴۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۲۲۲۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۹امیری۱۰۵۶۹۶بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۴۲۵۰۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۰اویسی فرد۱۰۵۸۴۷چالوس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۵۹۱۵۰۴۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۱ایرونی۱۰۵۸۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۷۳۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۲باقری۱۰۵۸۴۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۶۷۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۳بهرامی۱۰۵۷۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۵۰۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۴پوررحیم۱۰۵۷۹۷مسجدسلیمان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۴۸۹۵۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۵تاجی۱۰۵۸۲۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۲۷۶۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۶تدینی۱۰۵۷۴۰دلیجان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۳۹۹۰۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۷تقی پور۱۰۵۱۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۲۹۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۸توانانژاد۱۰۵۷۰۳سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۷۰۷۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۱۹چیتگری۱۰۵۶۹۹کبودرآهنگ۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۷۹۴۰۰۶۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲۰حاتمی۱۰۵۷۳۳اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۲۶۵۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲۱حبیبی۱۰۵۶۹۳قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۶۹۲۷۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲۲حسین پور۱۰۵۷۳۵طبس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۵۷۰۰۰۹۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲۳حسینی۱۰۵۷۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۸۷۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲۴حشمتی۱۰۵۷۸۹قم۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۶۸۲۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲۵حماملویی۱۰۵۸۴۹زنجان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۳۸۸۲۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲۶خاتم پور۱۰۵۷۲۴جغتای۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۲۸۷۰۰۹۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲۷خیمه دوزی۱۰۵۷۱۰سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۷۴۰۲۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲۸دلداده۱۰۵۸۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۵۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۲۹رسولی زاده۱۰۵۸۳۸تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۴۷۸۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳۰رضازاده۱۰۳۴۵۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۷۱۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳۱رمضانیان۱۰۵۷۳۲آباده۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۴۱۴۲۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳۲زارع۱۰۵۷۲۷ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۳۲۳۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳۳سرخوش۱۰۵۸۴۲تاکستان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۳۴۵۲۰۳۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳۴سلحشور۱۰۵۸۴۰بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۶۲۷۵۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳۵سلیمی۱۰۵۶۰۲سنندج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۸۰۸۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳۶شکوهی۱۰۵۷۲۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۷۸۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳۷شمس۱۰۵۵۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۳۰۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳۸شیردل۱۰۵۷۰۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۶۱۶۷۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۳۹شیرنژاد۱۰۵۸۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۴۳۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۴۰صالحی۱۰۵۷۱۸کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۷۵۱۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۴۱صبوری۱۰۵۷۸۷همدان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۴۹۰۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۴۲صلواتی۱۰۵۷۲۲اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۳۷۷۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۴۳عبادتی۱۰۵۷۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۸۵۲۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۴۴عباس نژاد۱۰۵۷۱۴کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۵۶۹۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۴۵عباسی۱۰۵۷۶۷شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۸۶۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۴۶عبیری۱۰۵۷۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۲۳۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۴۷علوی۱۰۵۷۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۵۵۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۴۸غلامی۱۰۵۷۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۶۴۹۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۴۹غلمی۱۰۵۷۱۱خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۸۲۰۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۵۰فرخی۱۰۵۷۳۶شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۷۲۸۷۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۵۱فیضی۱۰۵۷۰۹اراک۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۸۱۹۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۵۲قبادی۱۰۵۸۳۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۴۵۷۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۵۳قربانعلی زاده۱۰۵۷۰۶رودسر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۵۸۰۷۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۵۴کدیور۱۰۵۸۴۵ملایر۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۶۳۸۲۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۵۵کرمی۱۰۵۷۳۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۳۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۵۶محبی۱۰۵۷۰۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۵۳۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۵۷معرفتی۱۰۵۸۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۴۶۸۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۵۸مقدر۱۰۵۷۲۵نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۶۵۹۷۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۵۹ملاحسینی۱۰۵۸۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۴۴۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۶۰مومنی۱۰۵۸۴۶خوانسار۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۶۰۶۰۰۸۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۶۱مهرزاد۱۰۵۷۱۶ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۳۵۶۰۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۶۲میری۱۰۵۷۳۸بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۸۴۱۵۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۶۳نثری۱۰۵۸۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۴۰۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۶۴نوروزی۱۰۵۷۱۳پارس آباد۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۶۶۰۵۰۵۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۶۵واحدی۱۰۵۸۵۰تبریز۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۸۳۰۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۶۶ولی۱۰۵۷۹۳کرج۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۷۶۱۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸
۶۷یوسفی۱۰۵۸۰۵کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۲۵۴۰۱۶۳۳۴۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۹/۰۸