دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۶ و۷ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اسماعیلیبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۳۰۳۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۲انصاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۶۹۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۳بهاره مهدویبهارستان(اصفهان)۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۶۰۳۲۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۴بهاره هراتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۷۲۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۵پریسا سلطانیمحمدآباد-اصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۵۵۱۷۸۳۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۶حامد خدامیشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۲۸۴۶۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۷خدیجه ملکیبومهن۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۸۲۹۷۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۸رحیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۶۵۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۹رضا دلیریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۵۰۹۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۱۰ریاحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۷۳۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۱۱زهرا عباسیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۶۲۱۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۱۲زهرا مرادینجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۵۷۸۰۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۱۳زهرا مظاهریتیران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۵۸۳۱۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۱۴زهرا همتیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۳۲۲۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۱۵زهره سلامیسراب۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۳۴۸۰۰۵۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۱۶زینب بیدیسبزوار۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۴۸۰۰۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۱۷سارا خضریسردشت-آذربایجان غربی۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۴۶۳۱۰۵۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۱۸سارا شیریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۷۷۸۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۱۹سارا فرزانهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۴۱۰۱۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۲۰سارگل اسفندیار پورشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۵۴۲۹۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۲۱سحر ذکائیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۸۸۲۴۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۲۲سعیده سجادی فرنجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۵۶۶۹۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۲۳سعیده صفاریتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۴۰۴۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۲۴سلما لنکرانیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۳۶۰۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۲۵سمیرا رستمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۷۰۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۲۶سهراب سراجیانتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۳۵۹۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۲۷شریفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۷۴۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۲۸شکوه دهقانیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۲۵۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۲۹طاهره صبوحیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۸۳۴۱۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۳۰طلوعیدامغان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۲۷۹۷۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۳۱عاطفه باباییرشت۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۴۴۷۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۳۲عطیه خاکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۷۹۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۳۳غزاله سردابیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۷۶۷۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۳۴غزل رنجبرتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۳۸۲۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۳۵فاطمه چگینیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۳۷۱۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۳۶فاطمه زارعینکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۴۲۴۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۳۷فاطمه سادات نور بخشخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۵۳۲۹۰۰۸۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۳۸فاطمه محمدیگرمه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۲۶۹۳۰۹۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۳۹فرزانه احمد نژادتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۶۷۸۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۴۰فرید صفدریکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۳۳۳۲۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۴۱فریده اخوانماسال۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۴۵۹۰۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۴۲فریده مرندیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۶۱۰۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۴۳مارال عرفانیانتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۳۹۳۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۴۴محسن میر آقا باباتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۸۰۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۴۵مریم دلیلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۶۴۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۴۶مریم عطار زادهبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۲۹۱۷۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۴۷معصومه اجاق پورکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۴۳۵۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۴۸معصومه حسینیقم۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۲۳۰۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۴۹منیژه فولادیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۷۱۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۵۰مهرسا کیمیاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۶۸۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۵۱میترا سلحشورایذه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۳۱۷۳۰۶۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۵۲نادر فکریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۷۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۵۳ناهیده علیدوستاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۸۱۸۴۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۵۴نغمه باباییتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۷۸۹۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۵۵نگار اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۴۹۸۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۵۶نگار پور مندتیران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۵۹۴۱۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۵۷نوشین رنجبرانهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۵۱۰۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۵۸نیلوفر پورودیارومیه۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۴۷۷۳۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۵۹هما حسینیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۶۳۲۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۶۰هما عیوقیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۵۲۱۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۶۱یلدا عیسویتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۹۴۰۰۱۶۶۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۰۸