دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۶ تیر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی نیکشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۱۷۶۴۰۰۸۸۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۲بهناز عسگریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۳۱۵۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۳پرستو تاجیکتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۴۰۷۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۴پروین صدریتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۴۱۸۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۵پگاه شفیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۳۹۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۶جلو داریبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۱۵۰۶۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۷رابعه اشرف زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۳۰۴۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۸زهرا بخشیآبسرد۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۳۸۷۳۳۹۷۶۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۹زهرا تاجیک خواهورامین۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۳۷۶۴۰۳۳۷۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۱۰زهرا طاهریقروه۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۲۰۲۷۰۶۶۶۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۱۱زینب خلیلیترکمانچای۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۲۱۱۰۵۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۱۲ستاره احمدیرودهن۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۳۶۲۲۳۹۷۳۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۱۳سعیده نجاریکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۱۹۷۹۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۱۴سمیه شیر دلمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۱۶۱۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۱۵سولماز داوود آبادیری۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۳۵۱۰۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۱۶شیدا اعرابیسمنان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۱۴۶۹۰۰۳۵۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۱۷شیوا سلطانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۳۳۸۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۱۸علی جاویدپارس آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۲۵۹۸۰۵۶۹۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۱۹فاطمه ذوالفغارییزد۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۱۸۸۴۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۲۰فاطمه شجاعیشهرجدیدصدرا۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۲۹۶۶۷۱۹۹۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۲۱فاطمه صفر پورشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۳۲۶۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۲۲فاطمه عبادستبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۲۷۷۸۰۶۳۶۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۲۳لادن کاروانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۴۳۰۸۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۲۴محمد رحمتی پورخمینی شهر۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۳۴۰۶۰۰۸۴۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۲۵مرضیه کاویانساری۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۲۳۰۳۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۲۶مریم باقریآبادان۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۲۶۹۶۰۰۶۳۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۲۷مریم ضرونیکوهدشت۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۲۲۴۰۰۶۸۴۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۲۸مینا سید مهدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۴۲۹۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۲۹هانیه دورود کاراهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۲۸۰۶۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷
۳۰هیوا معظمیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۱۰۰۰۰۱۲۴۱۶۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷