دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۶ دی

ردیفنام گمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمی۶۶۲۱۹امیدیه۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۵۶۹۵۶۳۷۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۲ابراهیمی۶۶۲۶۹بوشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۲۳۳۵۰۰۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۳احمدی۶۶۲۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۲۹۸۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۴اسماعیلی۶۶۲۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۷۵۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۵اقاجری۶۶۲۳۲بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۷۲۹۰۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۶برنجیرشت۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۲۱۲۰۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۷بهرامی۶۶۲۴۱گلپایگان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۲۲۲۷۰۸۷۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۸بیرانوند۶۶۲۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۳۸۸۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۹پاک نیت۶۶۲۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۴۴۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۱۰پاکار۶۶۲۶۰نهاوند۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۴۰۳۷۰۶۵۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۱۱پورمیرزا۶۶۲۰۶هشتپر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۵۳۷۲۰۴۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۱۲پیرنیا۶۶۲۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۳۴۵۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۱۳توکلی محمدی۶۳۸۵۷جعفریه۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۶۵۰۰۳۷۴۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۱۴توکلی۶۶۲۳۶بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۴۶۸۲۰۶۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۱۵جعفری۶۶۲۴۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۴۸۹۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۱۶جلالی۶۶۱۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۵۷۰۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۱۷چالاک۶۶۲۰۸اسفراین۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۲۵۵۰۰۹۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۱۸چنعانی۶۶۲۱۲مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۴۵۷۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۱۹حسین زاده۶۶۱۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۳۳۴۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۲۰درزی۶۶۲۲۸ری۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۲۶۵۷۰۱۸۱۳۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۲۱دینی۶۶۲۵۴کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۶۱۷۰۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۲۲راستاد۶۶۲۱۶کوچصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۴۲۵۲۴۳۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۲۳رجب پور۶۶۲۵۸سنندج۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۶۶۰۷۰۰۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۲۴رستم پور۶۶۲۱۰قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۷۴۰۵۰۴۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۲۵رستملی۶۶۲۳۳پردیس۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۵۰۵۰۱۶۵۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۲۶رسولی۶۶۲۵۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۳۵۶۲۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۲۷رنجبر۶۶۱۳۹کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۵۴۸۰۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۲۸ریاحی۶۶۱۶۶اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۶۷۱۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۲۹زارع۶۶۲۷۳کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۶۲۷۷۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۳۰زرین۶۶۲۷۱مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۴۳۶۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۳۱سمیعیان۶۶۲۵۹آبادان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۶۴۹۲۰۰۶۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۳۲سیف علی۶۶۲۲۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۷۰۷۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۳۳شاهرخی۶۶۲۲۳ساوه۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۴۷۹۰۰۰۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۳۴شریفی۶۶۲۱۸ساری۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۶۳۸۵۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۳۵صحرایی۶۶۲۴۷پلدختر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۲۸۷۲۰۶۸۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۳۶علیرضایی۶۶۱۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۲۴۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۳۷عیدی مراد۶۶۲۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۶۰۶۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۳۸غلامعلی پور۶۶۲۵۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۳۰۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۳۹فارسانی۶۶۰۷۱فارسان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۷۳۹۷۰۸۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۴۰فرحی۶۶۲۳۹اسفراین۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۲۷۶۵۰۹۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۴۱فعال۶۶۲۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۵۸۱۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۴۲قاسمی۶۶۲۳۴درق۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۳۱۳۲۹۴۳۱۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۴۳کریم زاده۶۶۱۸۶شوط۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۴۹۰۵۵۸۷۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۴۴گودرزی۶۶۲۴۳ازنا۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۶۹۳۰۰۶۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۴۵مازنی۶۶۲۴۸خان ببین۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۳۹۹۲۴۹۵۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۴۶محرم خانی۶۶۲۴۹ابهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۷۶۲۰۰۴۵۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۴۷محمدیان۶۶۱۸۷اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۵۲۶۵۰۰۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۴۸معدن کن۶۵۸۶۰هشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۵۹۱۷۰۳۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۴۹معدنی۶۶۲۵۵نظرآباد۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۳۷۷۷۰۳۳۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۵۰ملاشاهی۶۶۲۵۱زابل۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۷۱۸۲۰۹۸۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۵۱مهدوی۶۶۲۴۶تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۵۵۸۷۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۵۲میرزایی۶۶۲۳۱هشتپر۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۳۶۷۰۰۴۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۵۳نصرتیه۶۶۲۳۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۶۸۲۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۵۴نقی زاده۶۶۲۱۳کاشان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۴۱۴۵۰۰۸۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۵۵هاشمی سهی۶۶۱۳۳کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۳۲۴۰۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
۵۶ولیان۶۶۲۲۰اراک۲۰۱۲۸۰۰۲۸۴۰۰۶۵۱۵۷۰۰۳۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸