دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۵ تا ۷ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابوالفضل رافتیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۱۶۹۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۲احسان علویتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۷۲۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۳احمد فصیحیاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۸۶۳۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۴اسما برزمداراب۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۲۵۷۶۰۷۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۵اعظم جهانشاهیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۰۵۱۲۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۶اعظم سادات مدنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۸۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۷الناز گلابیاندزفول۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۹۶۹۳۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۸الهام عباچیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۱۳۶۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۹الهام محمودی نژاددهگلان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۹۱۰۷۶۶۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۰الهام نوریانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۵۴۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۱الهه جوادیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۱۵۸۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۲امیر علی زین العابدینتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۷۶۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۳امین غلامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۷۴۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۴آذر شادان فرسمنان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۹۹۴۶۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۵آذین حمزه زادهتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۷۷۹۱۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۶آزاده معماریانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۸۱۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۷آنوش عباسیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۳۰۲۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۸بهاره آسیابانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۷۵۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۹پویا ایت اللهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۷۳۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۲۰حسنا ولی زادهساری۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۱۸۲۹۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۲۱حسنی ضفریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۵۶۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۲۲داوود یزدانیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۳۹۲۹۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۲۳راحله رحمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۷۹۷۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۲۴رامونا رفیع زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۵۹۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۲۵روح افزا امیر صالحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۶۴۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۲۶زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۳۸۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۲۷زهرا بهیراییتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۶۰۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۲۸زهرا جباری فرداسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۴۱۲۰۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۲۹زهرا راستادشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۲۹۰۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۳۰زهرا رستمیشهربابک۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۰۴۴۲۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۳۱زهرا رضاییخاوران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۲۷۸۰۷۴۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۳۲زهره پند یارتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۷۸۶۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۳۳زهره سعائتمندقم۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۷۸۴۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۳۴زینب احمدیلار۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۲۶۳۵۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۳۵زینب حسین زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۶۹۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۳۶زینب نیاکانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۷۱۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۳۷سارا نیاستیرامسر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۲۴۵۹۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۳۸سپید صنایعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۸۰۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۳۹ستاره اصغریدلیجان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۷۲۵۹۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۴۰سحر حسین پوراهواز۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۹۷۱۵۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۴۱سعید طرسکیچهاردانگه۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۴۷۸۰۳۳۱۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۴۲سعیده هاشمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۴۸۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۴۳سمانه شورچیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۸۶۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۴۴سمانه قاسمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۷۰۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۴۵سمانه قاسمیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۴۲۳۰۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۴۶سمیرا صمد زادهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۸۷۴۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۴۷سمیرا همتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۸۳۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۴۸سمیه ساکیپردیس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۴۴۸۳۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۴۹سمیه سعادتی فرهشتپر (توالش گیلان)۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۰۶۲۵۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۵۰سودا زارعیگرمی۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۸۸۰۰۰۵۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۵۱سوفیا بهرامیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۴۰۸۴۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۵۲سوگول بختیار ونداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۳۶۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۵۳سولماز صبحیشهریار۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۴۶۲۲۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۵۴شبنم شفیعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۵۸۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۵۵شهربانو سلیمانیانبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۲۲۹۵۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۵۶شهرزاد زادگان خواجهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۳۲۴۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۵۷صبا مقیم نژادبابل۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۲۳۷۴۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۵۸صبری احمدیسنندج۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۹۲۰۵۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۵۹عاطفه بهاروندخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۸۴۳۹۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۶۰فاضلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۶۶۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۶۱فاطمه کابلیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۸۳۲۵۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۶۲فاطمه گوهر نژادامیدیه۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۹۴۷۳۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۶۳فاطمه محمودیسوق۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۷۵۹۷۷۵۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۶۴فاطمه نیک پیبیجار۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۹۳۶۶۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۶۵فائزه اشرفینیشابور۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۱۷۰۱۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۶۶فائزه دشتییزد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۸۱۳۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۶۷فرشته رشیدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۸۲۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۶۸فرشته عبدوسسمنان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۹۸۳۵۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۶۹فروغ امجد زادهبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۷۳۳۹۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۷۰فروغ مودبتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۶۵۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۷۱فریبا خانیشریفیه۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۷۹۹۰۳۴۱۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۷۲فریماه صلاحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۸۵۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۷۳فهیمه داوودیگرگان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۸۲۱۵۰۰۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۷۴کژال هاشمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۶۳۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۷۵کیخاییاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۳۷۰۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۷۶لیلا کوشکیسرپل ذهاب۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۸۹۴۸۰۶۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۷۷لیلا مجاهدیجهرم۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۲۸۱۵۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۷۸مائده تففیضیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۶۲۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۷۹محبوبه خراسانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۵۱۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۸۰محدثه قاسمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۴۹۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۸۱محمد البوغبیشبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۹۵۶۶۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۸۲محمد علی جهان شاهیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۰۲۶۱۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۸۳مرجان بید گلیپردیس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۴۳۷۳۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۸۴مرجان علیان نژادیدامغان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۰۱۸۴۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۸۵مرضیه شکوفه دوستارومیه۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۷۴۱۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۸۶مرضیه صیفتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۵۵۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۸۷مریم تیز چنگتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۶۸۵۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۸۸مریم جعفریسمنان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۰۰۰۳۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۸۹مریم خسرویتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۵۰۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۹۰مریم شبانمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۱۱۴۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۹۱مریم فقهیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۳۴۷۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۹۲مریم کاظمیخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۸۵۴۹۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۹۳مژگان قاسمیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۲۱۰۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۹۴معصومه آهنگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۵۷۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۹۵معصومه بلوکیلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۰۹۶۳۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۹۶معصومه شیخ لرتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۵۳۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۹۷منصوره معنویاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۳۳۶۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۹۸مه تا زینیاملش۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۰۸۹۳۴۴۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۹۹مهدیسا علینیافیروزکوه۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۴۵۸۳۰۳۹۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۰۰مهسا احسانیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۹۰۹۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۰۱مهسا حسنیرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۱۰۷۹۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۰۲مهسا موذنیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۳۵۸۴۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۰۳مهکام محبیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۸۰۶۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۰۴مهنوش جنیدتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۷۷۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۰۵مینا زنگی آبادیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۰۳۷۱۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۰۶نازنین شبدیزشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۳۱۳۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۰۷ندا مومنیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۵۲۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۰۸نسیبه عسگریانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۶۱۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۰۹نسیم نعیمیآستارا۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۰۷۵۶۰۴۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۱۰نگار اخوتمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۱۴۷۱۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۱۱نگار برخیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۱۹۹۳۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۱۲وحیده بزاز زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۱۲۵۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۱۳هانیه تنکابنیآمل۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۲۰۳۳۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۱۴یلدا پور شاهیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۱۶۷۴۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸
۱۱۵یوسفیکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۴۴۰۰۰۷۶۶۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۰۸