دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۴ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم ابراهیم پورکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۲۱۷۸۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۲الهام اتحادیلاهیجان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۱۶۸۱۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۳بهناز شافعینتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۳۶۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۴راهب فیصلیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۳۴۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۵زهرا جلیل زادهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۰۸۲۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۶زهرا حبیبیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۲۹۳۷۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۷زهرا حسینیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۳۱۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۸زهرا فدا کارسرخس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۱۴۸۶۰۹۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۹سعیده دانشمندجم۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۱۳۹۷۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۰سمیرا پروازقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۲۵۵۹۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۱سهیبا فیضیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۳۳۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۲سهیلا حیدریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۱۸۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۳سیده مسروره سیدیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۲۴۴۹۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۴شکوفه بهاوندخرم آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۳۸۶۹۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۵عبد المجید ملاحیسیریک۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۰۶۳۴۷۹۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۶فاطمه فدائیاردستان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۱۹۲۷۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۷فرناز طاهری زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۳۲۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۸فضل الله اصل تیز آبیخواف۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۱۵۹۰۰۹۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۱۹لیلا زابلیآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۲۶۰۸۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۲۰لیلا همت زادهماکو۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۲۲۴۶۰۵۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۲۱محدثه شمشیریآباده۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۰۷۰۰۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۲۲محمد عبد المحمدیاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۲۷۸۱۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۲۳مریم فعلیسامن۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۰۵۹۷۶۵۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۲۴معصومه اسماعیل زادهفلاورجان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۳۹۱۷۰۸۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۲۵معصومه دانش پژوهبرازجان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۱۲۳۹۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۲۶معصومه گودرزیدوگنبدان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۰۹۲۴۰۷۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۲۷مونا فراهانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۳۷۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۲۸مهسا علی زادهخوی۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۲۳۰۵۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۲۹مینا آریاییآبادان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۱۱۳۳۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۳۰مینا غفاریپرند۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۳۰۰۸۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۳۱نسترین بخشندهآستانه اشرفیه۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۱۷۳۲۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۳۲نعیمه تاتورامین۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۲۸۶۳۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۳۳نفیسه اشکوریشهربابک۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۲۰۲۹۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۳۴نیلوفر علمیآشتیان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۰۴۳۹۰۳۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۳۵هنان اهل یرفاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۱۰۱۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵
۳۶یلدا محمدیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۱۰۰۱۳۵۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۵