دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳۰ آبان

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۶۰۲۶۷فردیس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۸۰۰۲۲۳۱۶۵۶۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۲احمدی۶۰۲۹۳مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۹۷۸۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۳افتخارمنش۶۰۲۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۷۲۱۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۴افشاری۶۰۱۰۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۶۵۲۷۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۵امیدپناه۶۰۲۶۴ابرکوه۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۵۳۰۰۰۸۹۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۶امیری۶۰۱۰۶خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۶۱۹۷۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۷انصاری۶۰۲۵۶رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۵۷۳۰۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۸بازیار۶۰۱۹۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۷۶۴۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۹بهروزی۶۰۲۱۶تبریز۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۷۱۱۰۰۰۰۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۱۰بیرانوند۶۰۲۴۲خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۸۱۲۲۰۰۶۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۱۱پورشمسیان۶۰۲۷۶محمدیه۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۶۷۴۲۰۳۴۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۱۲توکلی۶۰۲۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۷۳۲۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۱۳تیرگر۶۰۱۸۵ساری۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۸۰۲۳۷۰۰۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۱۴جاسمی۶۰۲۸۴کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۸۹۸۲۰۰۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۱۵جدی۶۰۱۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۸۰۷۷۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۱۶چوپانکاره۶۰۲۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۸۰۶۶۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۱۷حسینی۶۰۲۶۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۸۸۷۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۱۸حسینی۶۰۲۷۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۶۲۰۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۱۹حسینی۶۰۲۸۷هشتگرد۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۹۰۲۷۰۳۳۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۲۰حسینی۶۰۲۹۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۶۸۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۲۱خادم الحسینی۶۰۲۷۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۹۲۴۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۲۲خبیرشکن۶۰۲۸۲زنجان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۹۸۸۷۰۰۴۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۲۳خلیلی زاده۶۰۲۷۸شهریار۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۹۶۷۲۰۳۳۵۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۲۴دادوند۶۰۲۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۶۴۲۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۲۵دربیدی۶۰۲۸۹یزد۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۸۰۹۹۰۰۰۸۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۲۶رستمی۶۰۲۷۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۷۸۶۲۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۲۷رضائی۶۰۲۶۵کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۸۰۸۸۲۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۲۸رفیق۶۰۱۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۶۹۵۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۲۹زارع۶۰۲۵۲کرج۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۸۰۳۴۵۰۰۰۳۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۳۰زارعی۵۹۶۹۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۹۵۶۵۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۳۱زاهدی۵۹۷۱۴تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۸۵۵۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۳۲زنقائی۶۰۱۰۷مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۷۵۴۰۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۳۳زهرائی۶۰۲۵۵میبد۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۶۶۳۵۰۸۹۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۳۴شمس الدینی۶۰۲۹۰کرمان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۸۷۶۷۰۰۷۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۳۵صابری۶۰۲۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۵۵۱۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۳۶صفاری۶۰۲۸۱چالوس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۸۰۴۵۲۰۴۶۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۳۷ضیا۶۰۲۱۲رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۸۳۳۷۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۳۸طاهرخانی۶۰۲۵۰قزوین۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۵۹۴۵۰۰۳۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۳۹طاهری۶۰۲۵۷بندرعباس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۵۸۳۷۰۰۷۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۴۰عبادی۶۰۲۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۹۳۵۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۴۱عباسی۶۰۱۸۴قم۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۵۲۹۲۰۰۳۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۴۲عماری۶۰۲۵۸رشت۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۷۴۳۲۰۰۰۴۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۴۳غفاری۶۰۰۱۲دزفول۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۸۶۶۰۰۶۴۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۴۴غلامی۶۰۱۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۶۳۱۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۴۵فرخی۶۰۲۱۳آباده۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۵۶۲۲۰۷۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۴۶فروزش مهر۶۰۲۸۶شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۸۰۱۳۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۴۷فلاح زادهتهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۹۱۳۵۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۴۸قاسمیان۶۰۲۹۴اندیمشک۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۹۹۹۵۰۶۴۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۴۹قربانی۶۰۰۴۰دامغان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۸۱۰۳۵۰۳۶۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۵۰قمری۶۰۰۹۹مشهد۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۸۴۴۵۰۰۰۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۵۱کردبچه۶۰۲۱۴پاکدشت۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۸۰۱۵۰۳۳۹۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۵۲کیقبادی۶۰۱۶۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۹۴۵۷۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۵۳محمدی۵۶۷۶۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۷۹۷۰۰۰۰۷۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۵۴محمدی۶۰۲۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۵۴۰۷۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۵۵مسیبی۶۰۱۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۸۱۱۴۲۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۵۶میاحی۶۰۱۳۲اهواز۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۷۰۰۲۰۰۰۶۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۵۷ناظم۶۰۲۵۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۸۲۳۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۵۸نوری۶۰۱۸۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۶۰۹۰۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۵۹نیک گهر۶۰۲۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۸۰۵۶۰۰۰۰۰۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
۶۰یوسفی۶۰۲۸۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۲۴۸۰۰۷۷۷۵۵۰۰۰۸۱۱۱ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲