دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳ و ۴ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۱۱۲۷۳۹شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۵۴۳۸۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲اقبالی نژاد۱۱۲۸۵۷رامسر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۴۹۷۱۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۳امیدوار۱۱۲۸۵۸اقلید۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۴۶۴۰۰۷۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۴انصاری زاده۱۱۲۸۷۰بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۵۱۶۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۵انهاری۱۱۲۸۶۵تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۴۱۶۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۶اهل یرف۱۱۲۹۱۳اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۸۰۹۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۷آسا۱۱۳۰۰۶ایلام۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۵۹۵۷۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۸باززنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۷۱۱۴۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۹بازیار۱۱۲۹۸۳شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۶۷۶۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۱۰بزم آرا۱۱۲۷۲۷همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۴۲۱۸۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۱۱بنی اسدی۱۱۲۷۴۳نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۶۲۷۲۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۱۲بورقی۱۱۳۰۱۴یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۶۳۹۶۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۱۳پارساشریف۱۱۲۹۷۴همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۱۸۵۹۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۱۴پهلوانلو۱۱۲۷۱۹طرقبه۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۵۸۵۷۰۹۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۱۵ترکمان۱۱۲۸۵۶کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۷۶۱۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۱۶جعفرخانی۱۱۲۸۶۹کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۳۴۷۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۱۷حسن لی۱۱۰۸۰۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۷۳۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۱۸حسینی۱۱۱۲۶۳هشتگرد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۷۵۸۹۰۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۱۹حسینی۱۱۲۲۹۰کاشان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۱۴۵۲۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲۰حسینی۱۱۲۸۴۵همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۵۳۳۵۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲۱حسینی۱۱۲۹۸۶پیشوا۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۴۰۳۸۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲۲خاتمی۱۱۲۶۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۴۳۳۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲۳خادم۱۱۲۸۸۶مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۷۹۱۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲۴خدابخشی۱۱۲۸۰۶ملایر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۷۰۹۳۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲۵دار۱۱۲۸۷۱دهلران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۷۲۵۰۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲۶داودی۱۱۲۰۲۶تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۳۹۴۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲۷دریکوند۱۱۲۸۶۱خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۳۳۵۲۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲۸دهقانی۱۱۳۰۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۱۶۴۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۲۹ردایی۱۱۲۶۷۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۴۵۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۳۰رضایی جم۱۱۲۸۵۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۲۹۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۳۱روزبهانی۱۱۲۹۷۵بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۳۶۹۳۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۳۲روزبهانی۱۱۲۹۷۶اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۷۸۵۹۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۳۳رئوفی۱۱۲۸۴۶رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۴۷۱۸۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۳۴رئیسی۱۱۳۰۱۱کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۳۲۵۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۳۵زارع۱۱۲۸۸۸یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۲۴۷۹۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۳۶زارعی۱۱۲۸۱۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۷۷۲۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۳۷سنجابی۱۱۳۰۱۶رباطکریم۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۱۹۱۶۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۳۸سیدرحیم زاده۱۱۲۶۷۴مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۳۵۴۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۳۹شاکرمی۱۱۲۸۷۶خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۲۳۴۵۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۴۰شاه نوشی۱۱۲۹۸۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۲۸۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۴۱شاهدی۱۱۲۹۱۹رودسر۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۳۸۳۰۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۴۲شیرزادی۱۱۲۹۸۷جهرم۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۲۶۴۲۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۴۳صلواتی پور۱۱۲۹۱۲اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۲۰۵۳۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۴۴طاهری۱۱۲۸۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۳۱۰۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۴۵علائی۱۱۲۸۷۲امام۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۱۷۳۰۶۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۴۶علی۱۱۲۶۷۳پاکدشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۲۱۴۵۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۴۷غطاوی۱۱۲۸۶۳فیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۱۵۰۶۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۴۸غفوری۱۱۲۹۱۰تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۶۹۶۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۴۹فمصیری۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۶۰۰۳۷۳۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۵۰فاطمی پور۱۱۲۹۳۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۲۲۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۵۱فیضی۱۱۲۸۳۰نیشابور۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۵۲۲۵۰۰۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۵۲قبادی۱۱۱۶۸۶یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۶۴۵۷۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۵۳قلی پور۱۱۲۸۶۰مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۶۶۷۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۵۴قناعت پیشه۱۱۲۸۴۲شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۵۰۸۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۵۵کوچکی حسین کیاده۱۱۲۹۶۶رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۶۵۱۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۵۶گلچین۱۱۲۶۲۷کلاردشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۵۷۷۴۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۵۷گلستانی پور۱۱۲۷۲۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۵۵۶۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۵۸گودرزی۱۱۲۹۱۴مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۳۰۶۲۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۵۹لاح۱۱۲۸۲۷میبد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۶۱۳۳۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۶۰لطفی۱۱۲۸۷۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۲۵۴۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۶۱مرادی۱۱۲۷۲۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۴۴۱۸۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۶۲مرادی۱۱۲۸۲۸بندرکنگان۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۲۷۶۷۷۵۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۶۳مشابخی۱۱۳۱۴۶خمین۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۴۸۵۴۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۶۴ملک خانی۱۱۲۸۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۵۶۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۶۵مومنی۱۱۲۸۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۷۴۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۶۶نجفیبومهن۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۸۱۹۶۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۶۷هراتی۱۱۳۰۰۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۶۸۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵
۶۸یگانه۱۱۳۰۱۲بروجرد۲۰۱۲۸۰۱۳۱۱۰۰۸۳۷۰۳۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۰۵