دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اکرم نوذریتفرش۸۹۲۵۹۰۲۱۲۸۰۰۱۲۰۸۱۰۳۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۲آرتا زندتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۸۰۰۱۳۶۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۳آسیه پور قربانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۸۰۰۱۳۰۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۴بهارک نویناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۸۰۰۱۲۷۹۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۵پریسا نارمنجیبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۱۲۸۰۰۱۱۳۹۵۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۶پونه جلالیانانار۸۹۲۵۹۰۲۱۲۸۰۰۱۱۷۶۳۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۷زهرا رحیمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۸۰۰۱۲۸۰۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۸ساره جراح زادهملایر۸۹۲۵۹۰۲۱۲۸۰۰۱۲۳۳۵۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۹ستاره مطیعی فرداصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۸۰۰۱۲۶۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۱۰سما ساسان پورهرسین۸۹۲۵۹۰۲۱۲۸۰۰۱۱۶۳۲۰۶۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۱۱سمیرا مصطفویتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۸۰۰۱۳۲۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۱۲سمیه نصیریاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۱۲۸۰۰۱۲۹۱۷۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۱۳سهیلا فیروز فرتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۸۰۰۱۳۳۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۱۴صهبا اتحادیهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۲۸۰۰۱۱۵۷۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۱۵طنین یلداییماکو۸۹۲۵۹۰۲۱۲۸۰۰۱۲۱۱۵۰۵۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۱۶فاطمه روزبهیمامونیه۸۹۲۵۹۰۲۱۲۸۰۰۱۱۹۵۶۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۱۷فاطمه مهدیان فرتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۸۰۰۱۳۱۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۱۸مریم حاجی وندمیاندوآب۸۹۲۵۹۰۲۱۲۸۰۰۱۲۲۴۲۰۵۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۱۹مریم خدابنده لوتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۸۰۰۱۳۴۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۲۰مسعود سلگیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۸۰۰۱۲۴۷۱۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۲۱معصومه مستشرقساری۸۹۲۵۹۰۲۱۲۸۰۰۱۱۴۸۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۲۲ملیکا اسماعیلیمحلات۸۹۲۵۹۰۲۱۲۸۰۰۱۳۷۷۶۰۳۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۲۳مینا میر طباطبائیاراک۸۹۲۵۹۰۲۱۲۸۰۰۱۱۸۱۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۲۴ناهید شاه محمدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۲۸۰۰۱۲۵۷۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۲۵یاوریکرج۸۹۲۵۹۰۲۱۲۸۰۰۱۱۲۸۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۴
۲۶یلدا ملکیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۲۸۰۰۱۳۵۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۰۴