دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۳ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم بوجاریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۱۲۵۷۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۲اعظم خلجیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۵۴۱۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۳امین نوریساری۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۳۸۴۹۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۴آزاده اکبریگرمسار۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۰۸۶۶۰۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۵آزاده نویدیجلفا۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۲۱۸۱۰۵۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۶بهاره لیموییشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۶۵۱۵۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۷پریما نجفیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۵۳۰۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۸پور انصاریجغتای۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۴۵۹۰۰۹۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۹حدیثه پور بیاتیقم۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۲۴۸۴۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۰حسین بیاتیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۱۵۹۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۱حیدر افتخاریآوج۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۲۲۹۱۰۳۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۲ربابه زارعآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۴۰۵۴۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۳رویا غلامیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۲۸۰۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۴زکیه یاری قلیهیدج۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۱۳۳۲۴۵۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۵زهرا ابدویقم۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۲۵۹۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۶زهرا جلیل زادهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۰۹۲۵۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۷زهرا رجب وندیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۵۶۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۸زهرا محمدیرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۵۸۹۳۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۱۹زهره غلامی نژآدکلاردشت۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۴۴۹۷۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۲۰زیارتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۵۵۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۲۱زینب مودب شمارسنگر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۳۴۳۹۴۳۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۲۲سما ساسان پورهرسین۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۰۷۴۹۰۶۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۲۳شایلی صفامشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۴۸۳۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۲۴صنم امینرشت۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۳۷۷۱۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۲۵عاطفه امیریخوراسگان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۶۴۸۰۸۱۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۲۶عاطفه موسویهفتگل۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۳۳۹۳۶۴۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۲۷فاطمه خسرویتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۵۱۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۲۸فاطمه درفشاناهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۳۱۳۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۲۹فاطمه رستمیساری۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۳۹۵۹۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۳۰فاطمه موسویانشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۲۷۹۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۳۱فاطمه مهدویقرچک۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۶۱۳۴۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۳۲فرزانه قمشیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۶۹۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۳۳فرهاد کریمیبنارویه۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۲۶۸۳۷۴۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۳۴کوثر بهروزیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۴۳۵۹۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۳۵لاله بخشیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۶۷۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۳۶لیلا نعمتیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۱۹۶۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۳۷مجتبی نوروزیقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۴۱۲۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۳۸محبوبه طاهریاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۱۶۰۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۳۹محدثه اسماعیلیفردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۱۸۸۳۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۴۰محسن پور بشیرارومیه۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۰۶۰۵۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۴۱محمد علی اکبریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۳۰۲۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۴۲محمد گلیاسکو۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۲۰۷۴۰۵۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۴۳محمد مسعودیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۶۶۶۶۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۴۴مرضیه ضمیریلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۳۵۴۹۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۴۵مرضیه فقهیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۶۸۴۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۴۶مریم بن عباستهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۵۲۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۴۷مریم حیدریقائم شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۴۲۳۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۴۸مریم خلیلیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۱۷۱۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۴۹مریم رضاییاسلام شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۵۹۱۵۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۵۰مریم سلامیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۲۹۱۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۵۱مریم شریفیگناباد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۴۶۵۱۰۹۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۵۲مریم مهراد صدرمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۴۹۴۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۵۳مصطفی حسینیگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۱۱۲۹۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۵۴معصومه زاهدیرباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۵۷۸۳۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۵۵مهراسا طاهریرودهن۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۶۰۶۹۳۹۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۵۶مهلقا رحیمیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۱۰۵۴۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۵۷مینا طیبیامیدیه۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۳۲۲۹۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۵۸نرگس صالحیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۱۴۸۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۵۹نرگس کرامتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۵۰۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۶۰نسیم حدادیسبزوار۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۴۷۵۹۰۰۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۶۱نفیسه نشاطیانقزوین۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۲۳۴۴۰۰۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۶۲نگار عسگریزرین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۶۳۹۰۰۸۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۶۳هانیه رزمیپردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۶۲۸۳۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴
۶۴هما اسدیبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۲۸۰۰۰۱۳۶۷۸۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۰۴