دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۹ و ۳۰ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اخوان۹۴۳۴۲ماسال۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۲۶۵۰۰۴۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲اسدی۹۴۳۲۶صفادشت۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۷۵۰۵۳۱۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۳اسدی۹۴۳۴۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۳۹۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴اطفی۹۴۱۹۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۱۷۴۵۰۰۰۹۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵اعضایی۹۴۲۹۸اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۶۹۲۲۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۶اعطاف۹۴۳۲۴اراک۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۴۶۷۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۷اقاداداشی۹۴۲۹۹نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۸۳۰۲۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۸اویسی۹۴۳۵۱کرج۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۴۴۶۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۹باقرنژاد۹۴۲۸۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۵۹۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۰بحرپیما۹۴۳۵۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۴۱۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۱بهروزی۹۴۲۴۶یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۷۶۱۲۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۲پاکدامن۹۴۳۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۳۲۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۳پورزمانی۹۴۲۵۱اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۷۸۲۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۴جلالوند۹۴۲۴۸شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۷۱۷۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۵جوادپور۹۳۹۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۶۴۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۶جوانی۹۴۳۱۸تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۵۳۶۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۷حامی۹۴۳۵۴اردستان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۳۷۷۰۰۸۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۸حیدری۹۴۳۵۰ساری۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۳۱۲۵۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۱۹خانی۹۴۲۳۷کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۶۷۰۷۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۰خصالی۹۴۲۶۰گلپایگان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۶۶۰۰۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۱ربانی۹۴۲۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۸۶۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۲رحمانی۹۴۳۳۱بستک۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۵۸۰۲۰۷۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۳رحیمی۹۴۱۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۵۷۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۴رحیمی۹۴۳۴۴فریدونشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۳۳۴۰۰۸۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۵رسولی۹۴۳۴۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۲۴۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۶رمضانی۹۴۱۹۷رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۶۲۷۰۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۷رودکی۹۴۳۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۲۷۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۸زارع پور۹۴۳۲۱اسلام آبادغرب(کرمانشاه)۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۴۸۹۰۰۶۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۲۹زنگی۹۴۲۳۶نور۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۸۵۱۷۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۳۰سالمی۹۴۳۵۷کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۵۱۵۰۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۳۱سلیمانی۹۴۲۳۹بابلسر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۸۴۱۰۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۳۲شریفی۹۴۲۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۷۲۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۳۳صادق پور۹۴۳۵۹فردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۲۸۶۵۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۳۴صالحپور۹۴۲۵۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۸۸۴۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۳۵صالحی۹۴۳۶۰سده لنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۵۲۵۷۸۴۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۳۶صداقت۹۴۳۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۴۰۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۳۷صدر۹۴۳۱۰مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۷۳۹۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۳۸صیدمرادی۹۴۲۴۵سرپل ذهاب۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۸۱۸۷۰۶۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۳۹ضیایی۹۴۳۱۴شهرضا۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۴۳۵۲۰۰۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴۰عابدینی۹۴۲۴۴یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۷۷۲۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴۱عادلی۹۴۳۶۸اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۳۵۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴۲عاقلی۹۴۳۵۵فردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۲۹۷۲۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴۳عباسی فر۹۴۳۰۷کرمان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۸۰۸۰۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴۴عبدی۹۴۳۶۱نکا۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۴۵۶۷۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴۵علیپور۹۴۳۴۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۳۰۱۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴۶علیزاده۹۴۳۲۰تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۸۲۹۵۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴۷فاعلی۹۴۳۰۸نهاوند۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۶۰۵۵۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴۸فتح الهی۹۴۳۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۶۵۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۴۹فریدونی۹۴۳۳۰فیروز آباد-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۴۹۹۷۰۷۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵۰فلاحی۹۴۳۰۱مریوان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۵۵۸۰۰۶۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵۱قربانی۹۴۳۴۶نیمور۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۳۶۶۲۳۷۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵۲قرضی پور۹۴۳۵۶خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۱۵۳۰۰۰۶۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵۳قلیزاده۹۳۶۵۸فومن۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۴۲۴۵۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵۴قنبری۹۴۲۵۶هشتپر (توالش گیلان)۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۶۱۶۲۰۴۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵۵قنبری۹۴۲۸۹قم۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۱۴۲۲۰۰۳۷۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵۶کوهی۹۴۳۳۷شهرجدیدمهاجران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۷۹۳۵۰۳۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵۷گله دارزاده۹۴۳۰۴بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۶۳۷۷۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵۸متولی حقیقی۹۴۲۵۰بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۸۹۴۷۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۵۹محمدجانیتهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۳۴۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۶۰محمدی۹۴۳۰۶کرج-(مهرشهر)۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۱۶۳۷۳۱۸۳۶۱۹۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۶۱مستمند۹۴۳۶۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۵۰۴۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۶۲مقدم۹۴۲۵۸صومعه سرا۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۵۶۸۷۰۴۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۶۳میمنت زاده۹۴۳۱۹اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۴۷۸۲۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۶۴نامداری۹۴۲۵۲شاهین شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۸۷۳۲۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۶۵نظیف کار۹۴۳۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۷۰۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۶۶نوری۹۴۱۹۴نور آباد (فارس)۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۵۴۷۲۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۶۷نوری۹۴۲۴۳نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۶۸۱۵۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۶۸وکیلی۹۴۳۲۵پردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۱۸۵۲۱۶۵۸۱۲۷۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۶۹همایون پور۹۴۳۱۶دزفول۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۷۴۹۷۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۷۰هوشنگی فر۹۴۳۶۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۳۸۷۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱
۷۱یعقوب زاده۹۴۳۶۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۳۰۰۸۲۵۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۳۱