دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۸ مرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الناز زروکمحمودآباد-مازندران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۰۷۰۵۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۲الهه عرشیلنگرود۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۰۳۹۱۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۳آرش ساحلیسلمانشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۰۸۵۶۰۴۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۴آزاده موسویکازرون۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۰۴۴۰۰۰۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۵آزیتا عباسیاننور۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۱۱۶۱۰۴۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۶آناهیتا سیاوشیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۲۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۷پرستو طالقانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۳۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۸پریا صمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۳۰۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۹پریسا عباسیبندرماهشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۲۲۸۸۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۱۰پونه باقریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۲۳۲۷۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۱۱حمید حسن زادهمشهد۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۰۹۷۳۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۱۲خاطره روحانیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۲۷۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۱۳روژان قیصربیجار۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۰۹۹۱۷۰۶۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۱۴ریحانه رحمتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۳۱۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۱۵زهرا اسماعیلیجم۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۲۰۴۹۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۱۶زهرا بیاتبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۲۱۴۴۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۱۷زهرا حیدریمبارکه-اصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۱۶۸۰۰۸۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۱۸زهره وندملایر۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۰۹۸۲۰۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۱۹ستاره گلستانیپردیس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۲۵۶۹۱۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۲۰سمیرا محرابیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۲۶۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۲۱سهیلا نجفیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۱۳۳۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۲۲شبنم خوشکارتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۲۹۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۲۳شیرین بسنجیدهرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۰۱۵۰۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۲۴طاهره فیروزیآمل۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۱۰۱۶۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۲۵عشرت سعادتیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۱۲۲۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۲۶فاطمه جهانفرنجف آباد۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۱۵۸۴۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۲۷فاطمه حسنیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۱۴۴۷۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۲۸لیلا ثابتفسا۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۰۵۳۲۰۷۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۲۹مائده اکبریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۱۷۸۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۳۰محبوبه شعبانیلاهیجان-گیلان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۰۲۱۰۰۰۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۳۱مریم یداییفریدونکنار۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۰۹۵۲۰۴۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۳۲مریم یزدانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۳۳۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۳۳مژده مصدقیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۰۹۶۸۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۳۴مهسا اعتمادیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۱۸۹۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۳۵مهسا افخاریشهریار۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۲۴۷۸۰۳۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۳۶مهسا بیاتیزاویه۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۰۹۵۰۳۳۹۴۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۳۷مهسا مرندیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۱۹۰۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۳۸مینا تقدسیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۰۶۵۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹
۳۹نسیم هاشمیسمنان۸۹۲۵۹۰۲۱۵۳۰۰۱۰۰۹۳۰۰۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۵/۲۹