دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۸ بهمن

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۴۶۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲افسانه فتحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۴۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳اکبر تبارورامین۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۳۸۵۲۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴الهه رضاییکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۲۰۷۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۵امیر دامن خوشاندیمشک۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۲۷۸۳۰۶۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۶جواد توحیدیقوچان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۲۵۸۳۰۹۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۷ریحانه شهنازیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۴۷۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۸زهرا باقریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۳۴۷۱۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۹زهرا فلاح زادهشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۳۳۵۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۰زهره زمانیصالح شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۲۶۸۰۶۳۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۱سارا فرزانهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۲۳۶۷۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۲سمیه فراهانیگلپایگان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۳۶۱۰۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۳سهیلا رستمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۴۰۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۴عاطفه بحرینیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۲۲۶۱۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۵فاطمه آزادلار۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۳۰۷۸۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۶فاطمه محمدیبوئین و میاندشت۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۳۵۹۷۸۵۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۷فائقه امامی رادتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۱۹۷۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۸فرزانه انصارینور آباد۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۳۱۰۱۰۷۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۱۹مریم احسانییزد۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۲۱۹۸۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۰مریم فیض بخشرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۲۹۷۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۱مطهره بابائیانتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۴۴۹۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۲مهدیه حسن زادهبهارستان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۳۹۴۴۳۷۶۵۴۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۳مهدیه کردیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۴۵۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۴مهرناز جراحیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۴۲۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۵مهرنوش ابراهیمیآباده۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۳۲۵۲۰۷۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۶میترا ساعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۴۳۸۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۷نازیلا کیوانی پورجغتای۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۲۴۵۶۰۹۶۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۸نگار اسفندیار پوربروجن۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۱۸۲۴۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲۹وجیحه زارعیچمگردان۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۳۷۴۴۸۴۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳۰هدیه حسینیرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۳۵۰۰۱۲۸۶۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۱/۲۹