دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۷ و ۲۸ شهریور

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۱۰۱۹۳۹محمودآباد-مازندران۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۵۵۸۲۰۴۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۲ارزم۱۰۱۹۳۵لنگرود۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۵۷۹۷۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۳ارشادی۱۰۲۰۱۸بندردیر۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۶۳۸۰۷۵۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۴ازاد۱۰۲۰۰۷خلیل آباد۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۴۹۰۰۹۶۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۵اسکندری۱۰۰۱۱۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۵۹۱۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۶اهنگری۱۰۱۹۲۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۳۹۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۷باقرسایی۱۰۱۹۲۵اندیشه۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۵۰۴۵۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۸بهشتی۱۰۲۰۰۶رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۴۸۹۲۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۹پارسا۱۰۱۹۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۶۱۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۱۰پیریایی۱۰۱۴۹۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۶۰۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۱۱ترابی۱۰۲۰۰۲خمین۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۴۶۷۷۰۳۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۱۲جان نثاری۱۰۱۹۴۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۵۱۵۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۱۳حسینی۱۰۱۹۳۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۵۳۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۱۴حیدری۱۰۱۹۴۲مشهد۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۶۵۹۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۱۵شجاعیان۱۰۱۹۱۱شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۴۷۸۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۱۶شفایی۱۰۱۹۴۴محمدشهر-البرز۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۳۵۵۷۳۱۷۷۸۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۱۷شمسی۱۰۱۹۴۸محمدیه۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۳۷۷۲۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۱۸شیرخانی۱۰۱۹۱۸دماوند۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۴۳۵۵۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۱۹صفری۱۰۱۹۳۶دلیجان۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۴۰۳۲۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۲۰صمیمی۱۰۲۰۱۱کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۵۴۷۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۲۱عرب۱۰۱۹۱۲ورزنه۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۶۶۰۲۸۳۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۲۲عظیمیتبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۶۲۷۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۲۳غفرانی۱۰۱۹۴۰قروه درجزین۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۴۴۶۲۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۲۴قنبری۱۰۱۹۲۰تبریز۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۶۴۸۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۲۵کمالی۱۰۱۹۳۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۵۲۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۲۶مجیدی۱۰۱۹۵۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۵۸۰۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۲۷مرادی۱۰۱۹۴۶بندرکنگان۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۵۶۹۰۷۵۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۲۸مرزبان۱۰۱۹۴۷تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۳۸۸۰۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۲۹مهراندیش۱۰۲۰۱۷نقاب۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۴۲۴۷۹۶۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۳۰نصرالهی۱۰۲۰۱۵لار۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۴۵۷۰۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۳۱وفائی۱۰۲۰۱۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۴۱۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹
۳۲یعقوبی۱۰۲۰۱۹بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۱۸۴۰۰۶۳۶۶۵۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۶/۲۹