دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۷ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام کریمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۰۰۰۱۲۵۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۲آرش حیدریرشت۸۹۲۵۹۰۲۰۹۰۰۰۱۲۱۹۹۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۳آیدا افشاری نژادتکاب۸۹۲۵۹۰۲۰۹۰۰۰۱۱۹۳۷۰۵۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۴ساعده چوپانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۰۹۰۰۰۱۲۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۵سعادت نیرومندبستک۸۹۲۵۹۰۲۰۹۰۰۰۱۲۰۴۲۰۷۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۶سعیده بیاتیتویسرکان۸۹۲۵۹۰۲۰۹۰۰۰۱۳۰۳۲۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۷سید مصطفی حسینیگنبد کاووس۸۹۲۵۹۰۲۰۹۰۰۰۱۲۲۴۲۰۴۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۸طاهره شکریکرج۸۹۲۵۹۰۲۰۹۰۰۰۱۲۷۵۰۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۹فرناز شیخیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۹۰۰۰۱۲۸۰۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۱۰محمد حسین پور کیانیدزفول۸۹۲۵۹۰۲۰۹۰۰۰۱۱۸۷۳۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۱۱میترا حسنیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۰۹۰۰۰۱۲۹۱۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۱۲مینا بهمنیری۸۹۲۵۹۰۲۰۹۰۰۰۱۲۳۶۷۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۸
۱۳نجمه رفیعیکمالشهر۸۹۲۵۹۰۲۰۹۰۰۰۱۲۶۹۳۳۱۹۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۳/۲۸