دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۷ آذر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احسان یکتاکیاشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۱۹۲۰۴۴۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۲اسما بیرانوندبروجرد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۱۱۰۵۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۳الهام صلواتیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۳۲۹۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۴الهه امیریاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۲۹۶۳۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۵آرام یوسفیسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۲۴۳۹۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۶آسیه سالاریسیرجان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۲۳۲۹۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۷بلوچیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۲۷۵۹۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۸بنفشه اسفندیاریسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۰۵۰۸۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۹بهناز کمالیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۵۱۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۱۰پریسا عبد اللهینوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۳۴۴۹۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۱۱پریسا مهرزادتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۵۲۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۱۲پژمان محمدیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۱۷۶۹۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۱۳حسنی صادقیاسلام آبادغرب۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۰۶۸۶۰۶۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۱۴حلیمه علی نیابابل۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۳۳۰۵۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۱۵خدیجه پاشاییتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۴۹۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۱۶راحله قوجالیقرچک۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۴۵۷۸۱۸۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۱۷رزیتا طالبیشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۲۰۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۱۸رضوان سمیعیانآبادان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۱۵۸۴۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۱۹زهرا حجتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۵۰۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۲۰زهرا حسینیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۲۸۶۹۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۲۱زهرا طالب زادهمیمه۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۴۱۴۶۰۸۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۲۲زهرا طلاوریاهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۱۴۶۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۲۳زهرا نصیریایلخچی۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۰۸۱۷۵۳۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۲۴زینب یاریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۵۴۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۲۵زینعل پورلطیفی۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۲۱۵۹۷۴۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۲۶سپیده مقربیاندیشه۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۴۳۰۰۳۱۶۸۶۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۲۷سجاد منصوریاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۳۱۸۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۲۸سحر بهشتی فردلواسان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۴۷۴۶۰۳۳۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۲۹سکینه قربانیبروجن۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۱۶۳۱۰۸۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۳۰سمیه توکلیبوئین و میاندشت۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۴۰۸۰۸۵۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۳۱سهیلا حیدریاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۳۸۳۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۳۲سیمین دخت فدایییتیران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۵۷۰۷۰۸۵۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۳۳علی محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۴۸۶۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۳۴فاطمه رئیسیمهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۲۲۵۶۷۴۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۳۵فاطمه سادات عظیمییزد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۰۹۹۳۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۳۶فایزه طاهر شمسیگلپایگان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۴۲۰۳۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۳۷فرشته حسینیرفسنجان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۲۶۴۹۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۳۸کیمیا فعالاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۳۰۷۸۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۳۹محبوبه طبیب زادهآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۳۵۱۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۴۰محدثه اسماعیلیفردیس۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۱۰۱۸۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۴۱محدثه ناظمیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۱۲۷۴۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۴۲مرجانه جعفریپرند۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۴۶۸۶۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۴۳مریم پسنداهواز۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۱۳۵۴۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۴۴مریم رستمیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۳۶۰۰۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۴۵مریم سادات امیریبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۰۷۲۵۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۴۶مریم گشتیلشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۳۹۵۲۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۴۷مریم موسویرامهرمز۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۵۶۱۴۰۶۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۴۸معصومه رجبلیآزاد شهر۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۰۴۵۹۰۴۹۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۴۹مهرناز ابو طالبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۵۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۵۰مهرناز مهمان دوستفومن۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۱۸۵۶۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۵۱مهناز محمد پوررباطکریم۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۴۴۶۳۰۳۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۵۲نجمه راستیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۵۳۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۵۳نفیسه اشکوریشهربابک۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۲۵۹۰۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸
۵۴نیلا صادقیاناصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۷۴۰۰۱۳۷۲۹۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۹/۲۸