دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۶ تا ۲۸ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اذری۹۴۰۸۰تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۱۷۱۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۲احمدی۹۴۰۱۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۵۴۴۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۳احمدی۹۴۱۱۳شاهرود۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۲۷۲۵۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۴الداغی۹۴۱۶۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۵۸۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۵امانی۹۴۰۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۲۹۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۶باب الحوائجی۹۴۱۰۸همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۳۹۵۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۷بنا۹۴۱۱۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۴۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۸بهجتی۹۴۰۶۳اردکان-یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۵۶۵۵۰۸۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۹پلاردیان زاده۹۴۰۸۸فرمهین۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۵۵۴۷۳۹۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۰تجعفری۹۴۱۶۴ملارد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۵۰۱۰۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۱جلیلی۹۴۱۲۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۵۲۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۲جمیلی۹۴۰۱۳یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۳۸۴۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۳جهان ارا۹۴۰۶۶ریز۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۳۲۰۰۷۵۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۴چراغی۹۴۰۶۷رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۴۰۹۷۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۵دارابی۹۴۰۶۵ایلام۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۴۶۴۲۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۶راحتی۹۴۰۶۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۴۵۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۷رافتی۹۴۰۷۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۲۰۷۲۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۸ربانی۹۴۱۵۵بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۲۲۸۷۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۱۹رحیمیان۹۴۰۷۱رامسر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۶۰۲۲۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۲۰رضاخانی۹۴۱۶۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۳۱۹۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۲۱سخنوری۹۴۱۵۸جهرم۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۵۱۱۷۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۲۲شامیرزاده۹۴۱۱۰قم۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۲۱۸۰۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۲۳شجاع صفت۹۴۰۱۲همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۵۳۳۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۲۴شمس۹۴۱۵۷آمل۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۴۷۵۰۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۲۵شیبانی۹۴۰۰۸فردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۲۳۹۵۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۲۶عبدی۹۴۰۶۹نکا۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۱۸۲۰۰۴۸۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۲۷عزیز۹۴۰۸۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۳۳۰۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۲۸علیزاده۹۴۱۵۶فردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۳۶۳۰۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۲۹فدایی۹۴۰۱۶دلیجان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۲۴۰۲۰۳۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۳۰فرخ زاده۹۴۰۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۲۸۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۳۱فرخی۹۴۰۷۳جیرفت۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۴۸۵۷۰۷۸۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۳۲کاظمی۹۴۱۱۶بوانات۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۳۴۱۵۷۳۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۳۳کریمی۹۴۰۷۰کاشان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۲۶۱۷۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۳۴لیمای نژاد۹۴۰۱۵عباس آباد۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۵۹۷۷۴۶۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۳۵مختاری۹۴۱۵۴ورامین۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۳۵۲۲۰۳۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۳۶معیری پور۹۴۱۶۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۲۵۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۳۷مقدم۹۴۰۸۷تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۴۱۰۵۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۳۸مهراوران۹۴۱۱۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۴۳۲۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۳۹میرزاحسینیبندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۳۷۳۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۴۰نبهانی۹۴۱۶۱اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۴۲۱۲۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۴۱نظری۹۴۰۰۹برازجان۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۵۷۶۲۰۷۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۴۲نوری۹۳۸۳۰یاسوج۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۱۹۲۷۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹
۴۳هاشم پور۹۴۰۱۱نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۹۱۰۰۷۴۹۶۵۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۹