دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۶ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الهام مهدسیبندرعباس۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۸۵۸۰۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۲الهه حاتمیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۸۸۵۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۳پروین خلیلیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۸۶۳۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۴شبنم گودرزیپاکدشت۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۹۰۳۹۰۳۳۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۵علی فلاحتیدامغان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۸۲۵۲۰۳۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۶فاطمه اشوریکیش۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۸۴۰۳۰۷۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۷فاطمه جعفرزادهزرند۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۷۸۴۴۰۷۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۸فهیمه سادات ابراهیم خانییزد۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۷۷۰۰۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۹لادن غلامیتایباد۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۸۳۳۷۰۹۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۱۰مریم ترکمانری۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۸۹۶۹۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۱۱مژده لشگریتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۹۲۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۱۲مژگان باقریبیرجند۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۸۱۳۲۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۱۳میم فیروزیبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۷۹۷۳۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۱۴مینا جنتی خاهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۹۱۰۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۱۵نعیمه محمودیبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۸۰۱۸۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۱۶وجیحه رجبیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۳۶۳۰۰۰۸۷۸۶۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۲/۲۷