دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۵ مهر

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱الناز اعزازیبجنورد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۰۰۸۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۲الناز جباریانتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۱۰۳۸۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۳الهام ضیا پورمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۵۱۱۶۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۴الهام گرجیعلی آباد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۰۹۶۳۵۰۴۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۵الهه غلامیانکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۲۵۵۴۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۶الهه موذنتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۴۷۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۷ایوب بیگلریسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۲۰۹۶۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۸آزاده قربانیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۲۴۴۴۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۹بهناز شافعیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۴۹۹۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۱۰پانته آ اهلیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۰۸۱۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۱۱پریسا مددیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۴۱۱۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۱۲پونه جلالیانانار۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۲۱۶۴۰۷۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۱۳پونه عسگریاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۰۹۷۹۸۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۱۴جواد هاشمیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۱۳۱۰۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۱۵حدیقه رضاییسنندج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۱۹۸۱۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۱۶حمیده بختیاریهمدان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۱۸۶۱۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۱۷رژ کرمیایلام۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۰۹۲۰۵۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۱۸رعنا بهرامیهیدج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۰۹۳۱۸۴۵۷۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۱۹زهرا رشیدیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۲۸۵۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۲۰زهرا گلستانیطرقبه۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۱۲۷۱۰۹۳۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۲۱زهرا یزدانیسامان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۰۳۹۸۰۸۸۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۲۲زهره مجدتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۴۶۶۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۲۳زینب اعظمیمراغه۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۰۹۵۷۰۰۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۲۴سارا امین زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۴۴۴۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۲۵سحر غلام پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۴۳۳۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۲۶سحر کوهزادرویان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۳۱۹۵۴۶۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۲۷سعیده طباطبائیاراک۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۰۹۵۸۴۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۲۸سمیه قنبر پوربابل۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۳۴۴۰۰۰۴۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۲۹شکوه مسلطساری۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۳۵۶۱۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۳۰شهاب ابراهیمیآمل۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۳۳۲۰۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۳۱طاهره کریم پیااصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۲۷۴۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۳۲فاطمه چگینیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۰۱۲۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۳۳فاطمه سیل سپورتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۳۷۷۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۳۴فائزه به فر ناتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۳۶۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۳۵فرزانه شبانیمشهد۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۱۱۸۹۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۳۶فرهامیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۴۲۲۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۳۷فرید برخورداریناغان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۰۴۴۲۸۸۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۳۸فهیمه بیگلریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۴۵۵۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۳۹کاظم سیدیتنکابن۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۳۲۸۴۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۴۰لیلا جمالیکرج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۰۲۳۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۴۱محدثه شایسته فرشاهرود۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۰۹۹۰۵۰۰۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۴۲محسن خاکزادمرودشت۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۰۶۰۵۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۴۳مدینه احمد خانیکومله۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۰۹۱۱۸۴۴۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۴۴مرجان ملا نظرتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۴۰۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۴۵مرضیه کیانیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۲۶۳۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۴۶مریم فقهیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۲۹۶۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۴۷مریم معصومیقروه درجزین۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۱۷۸۳۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۴۸مظفریتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۴۸۸۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۴۹معصومه محمدیکاشمر۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۱۴۳۲۰۹۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۵۰ملیحه محمدیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۳۹۹۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۵۱مهدی ابوالقاسمیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۳۸۸۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۵۲مهرناز بردباریاسوج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۱۶۴۶۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۵۳مهسا پورانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۵۰۱۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۵۴مهناز فریدییاسوج۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۱۵۳۵۰۷۵۹۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۵۵مهناز مرادیبهارستان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۳۰۲۳۸۱۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۵۶نازنین اسماعیلیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۲۳۳۳۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۵۷ناهید قلی پورمصیری۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۰۷۳۵۷۳۵۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۵۸ندا محمدی فردبهبهان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۰۹۸۵۶۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۵۹نرگس همتیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۰۹۴۸۴۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۶۰نصیبه حسنیاردکان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۰۵۸۴۰۷۳۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۶۱هدی خاندانیکرمان۸۹۲۵۹۰۲۲۱۲۰۰۱۲۲۲۳۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۰۷/۲۶