دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۵ اسفند

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ادیبان۸۳۹۹۳تویسرکان۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۲۳۹۲۰۶۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۲ازاد۸۴۰۱۰شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۵۲۲۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۳اسداللهی۸۴۰۰۰اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۳۹۵۰۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۴اسکندری۸۳۹۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۲۹۳۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۵اقایی۸۳۹۸۷اسفراین۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۵۰۰۷۰۹۶۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۶اکبری۷۸۷۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۴۹۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۷اهنگری۸۳۹۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۴۸۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۸بخشی۸۳۹۹۷آبسرد۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۶۵۵۷۳۹۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۹بروجردی۸۴۰۰۴دورود۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۵۴۳۷۰۶۸۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۱۰توحیدی فزد۸۴۰۱۱همدان۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۶۴۵۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۱۱خاتمی۸۳۵۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۴۷۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۱۲دل قوی۸۳۹۸۲اردبیل۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۲۴۰۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۱۳رازی۸۳۹۶۲جهرم۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۲۶۱۵۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۱۴راستی۸۴۰۰۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۵۳۳۰۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۱۵زارعی۸۳۹۸۹امیدیه۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۲۸۳۰۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۱۶سلیم بیگی۸۳۹۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۳۸۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۱۷شاقلانی۸۳۹۷۰سیاهکل۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۵۹۷۵۰۴۴۳۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۱۸شعبانی۸۳۹۴۱لنگرود۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۲۵۰۷۰۴۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۱۹شهبازی۸۳۹۶۸خوی۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۳۶۲۷۰۰۵۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۲۰شیرخانی۸۳۹۵۶دماوند۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۳۴۱۲۰۳۹۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۲۱شیرزادی۸۳۹۹۹شمس اباد (تهران)۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۴۵۳۲۱۸۳۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۲۲عباسی۷۹۳۳۱آب بر۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۴۶۴۰۰۴۵۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۲۳عبدی گاسفیدی۸۳۹۶۷بندرماهشهر۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۵۷۶۰۰۶۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۲۴عسگری۸۴۰۰۱اراک۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۳۵۲۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۲۵فراهای۸۳۹۵۷فومن۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۳۲۹۷۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۲۶فیروزی۸۳۹۷۱ملایر۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۵۵۴۵۰۶۵۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۲۷کریمی۸۴۰۰۷قوچان۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۶۱۲۷۰۹۴۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۲۸گردان۸۴۰۰۶تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۳۷۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۲۹گودرزی۸۳۹۸۳تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۵۸۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۳۰گودرزی۸۳۹۹۲بروجرد۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۵۱۱۵۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۳۱لطفی۸۴۰۰۸مشهد۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۴۴۲۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۳۲لیلوی شوشتری۸۳۹۶۶شوشتر۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۳۱۹۰۰۶۴۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۳۳محمدی۸۳۹۶۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۶۳۴۲۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۳۴مسدوره سیدین۷۳۸۹۹قائم شهر۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۴۳۱۷۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۳۵منجزی خواه۸۳۹۸۱مسجدسلیمان۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۳۰۸۲۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۳۶مویدی۸۴۰۰۲کرمانشاه۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۴۰۹۵۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۳۷مهاجری۸۳۹۸۵رشت۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۵۶۵۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۳۸مهرپرور۸۳۹۶۱نجف آباد۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۲۷۲۲۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۳۹میر جعفری۸۳۹۹۴اراک۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۴۲۱۰۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۴۰نقابدوست۸۴۰۰۵تهران۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۶۲۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۴۱نکویی۸۳۹۶۴یزد۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۳۳۰۵۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۴۲نورمندی پور۸۳۹۴۰سیرجان۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۶۰۲۰۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶
۴۳یوسفی۸۳۹۲۵خواف۲۰۱۲۸۰۰۳۶۲۰۰۴۴۱۰۲۰۹۵۶۱۱۱۱۴۰۰/۱۲/۲۶