دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۴ و ۲۵ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱ابراهیم خانی۱۱۰۹۶۶یزد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۶۸۴۴۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۲ابوالمعصوم۱۱۱۴۸۱ابهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۸۶۲۷۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۳اسکندری۱۱۱۵۴۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۶۶۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۴بابائی۱۱۱۴۴۰۴ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۳۶۶۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۵بنی هاشمی۱۱۱۵۳۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۶۹۰۸۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۶پالیزیان۱۱۱۵۵۵کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۸۷۳۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۷تقی پور۱۱۱۵۳۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۵۱۹۱۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۸تنهایی۱۱۱۴۱۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۶۷۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۹جعفری۱۱۱۵۱۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۴۵۵۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۱۰حجتی۱۱۰۳۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۷۵۷۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۱۱حسینی۱۱۱۰۲۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۸۴۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۱۲حقی زاده۱۱۱۵۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۶۵۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۱۳درویش زاده۱۱۱۵۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۶۳۴۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۱۴رحیمی۱۱۱۴۷۵هرسین۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۶۰۵۵۰۶۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۱۵رنجبر۱۱۱۵۴۸بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۴۰۴۲۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۱۶زارع۱۱۱۴۰۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۸۹۲۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۱۷زیوری۱۱۱۱۵۲اسدآباد(همدان)۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۷۹۵۰۰۶۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۱۸سجادی۱۱۱۵۲۳تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۵۹۵۲۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۱۹سماوات۱۱۱۵۵۰کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۶۲۶۷۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۲۰سهرابی۱۱۱۵۴۷اسدآباد(همدان)۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۹۲۹۳۰۶۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۲۱سیداحمدی۱۱۱۵۴۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۷۰۹۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۲۲شریفی۱۱۱۵۴۳ملارد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۴۹۵۷۳۱۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۲۳شیرسوار۱۱۱۵۴۰قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۴۴۹۳۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۲۴صادقی زاده۱۱۱۵۱۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۷۳۵۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۲۵صادقی۱۱۱۴۷۷اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۴۷۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۲۶صفافرد۱۱۱۲۱۸تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۳۹۵۰۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۲۷عل نقی حسین۱۱۱۴۶۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۷۱۳۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۲۸علی پور۱۱۱۴۷۰شوش۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۴۲۸۲۰۶۴۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۲۹علیمحمدی۱۱۱۴۷۱باروق۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۸۰۹۸۵۹۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۳۰فریور۱۱۱۵۵۲گناباد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۵۳۶۴۰۹۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۳۱قاسمی۱۱۱۵۵۶دهلران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۵۵۶۴۰۶۹۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۳۲قهرمانی۱۱۱۴۰۵زنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۷۲۲۱۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۳۳کاظمی۱۱۱۵۳۶بوکان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۵۲۹۳۰۵۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۳۴کشاورزی۱۱۱۵۳۸نجف آباد۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۷۸۱۰۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۳۵گودرزی۱۱۱۴۰۷اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۳۸۳۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۳۶محبی۱۱۱۵۴۵آبدانان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۴۶۵۷۰۶۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۳۷محتشمی۱۱۱۵۲۱پارچین۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۸۱۲۳۳۳۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۳۸محمدیان۱۱۱۵۳۹شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۸۵۵۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۳۹مرادی۱۱۱۴۷۶قروه۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۴۳۹۶۰۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۴۰مریدیان۱۱۱۴۱۱ری۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۵۴۳۸۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۴۱مشایخ۱۱۱۵۴۴بندرگناوه۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۸۲۸۶۰۷۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۴۲مظفری۱۱۱۵۲۷رامسر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۹۰۱۰۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۴۳معصومی۱۱۱۴۷۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۳۷۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۴۴ملاحسنی۱۱۱۵۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۵۰۰۹۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۴۵ملاعبدالعلیها۱۰۹۰۸۶محمدیه۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۸۸۶۱۰۳۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۴۶منصوره مارانی۱۱۱۴۶۹کرمان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۴۱۲۱۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۴۷منصوری۱۱۱۴۷۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۶۱۲۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۴۸مولابیگی۱۱۱۵۲۴رزن۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۵۶۸۴۶۵۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۴۹نایبی۱۱۱۵۵۱اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۶۴۰۸۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۵۰نجاتی۱۱۱۵۳۱پرند۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۵۷۲۳۳۷۶۱۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۵۱نریمانی۱۱۱۶۴۶خوراسگان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۷۴۲۳۸۱۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۵۲نظرپور۱۱۱۲۷۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۷۷۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۵۳نیکومنش۱۱۱۵۲۶دزفول۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۵۸۴۰۰۶۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۵۴ورمزیان۱۰۹۲۵۷ازنا۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۹۱۳۳۰۶۸۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۵۵هاشمی پور۱۱۱۴۸۰سیرجان۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۴۸۱۳۰۰۷۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۵۶همتی۱۱۱۵۴۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۸۳۹۱۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶
۵۷یازندی۱۱۱۳۵۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۰۲۰۰۸۷۶۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۰/۲۶