دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۴ و ۲۵ خرداد

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱احمدی۹۳۸۶۳شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۷۸۷۵۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۲اخوت۹۳۹۹۹شهر کرد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۱۷۰۰۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۳ادیبی۹۳۹۷۸بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۴۹۵۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۴اسماعیلیان۹۳۸۹۹آستانه اشرفیه۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۴۳۰۷۰۴۴۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۵اعطاف۹۳۹۸۷اراک۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۳۰۷۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۶اقاجری۹۳۹۸۱امیدیه۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۴۷۳۷۶۳۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۷اکرامیری۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۶۴۳۲۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۸امانی۹۳۸۹۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۶۹۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۹امینی۹۳۸۹۴دیواندره۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۰۷۸۷۰۶۶۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۰امینی۹۳۹۸۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۵۶۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۱انصاری۹۳۸۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۵۴۲۰۰۰۰۰۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۲اهنگری۹۳۸۸۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۷۲۳۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۳بازیاری۹۳۸۶۲بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۷۷۶۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۴بازیاری۹۳۹۸۰بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۵۰۹۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۵باسره۹۳۹۱۵ایلام۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۵۵۳۵۰۶۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۶باقرمهربان۹۳۸۹۵ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۲۷۱۲۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۷باهر۹۳۸۰۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۶۵۴۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۸ترکی۹۳۹۰۰نسیم شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۱۱۵۵۳۷۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۱۹جعفری۸۹۷۹۳سلماس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۵۲۰۵۰۵۸۸۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۲۰جعفری۹۳۹۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۴۲۰۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۲۱حبیبی۹۳۹۴۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۰۲۵۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۲۲حسینی۹۳۸۳۵فردیس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۷۴۴۵۳۱۶۵۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۲۳حسینی۹۳۹۵۹شهرجدیدصدرا۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۹۵۷۷۷۱۹۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۲۴حمداللهی۹۳۹۳۰اردبیل۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۲۴۹۰۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۲۵حیدری۹۳۸۸۵اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۵۵۲۷۰۰۰۸۱۲۷۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۲۶حیدری۹۳۸۹۳کرندغرب۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۵۳۲۰۶۷۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۲۷حیدری۹۳۹۴۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۳۳۹۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۲۸خادمی۹۳۹۰۷خنج۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۵۳۱۲۷۴۴۳۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۲۹خانی۹۳۹۲۵تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۴۰۸۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۳۰خداپسند۹۳۹۹۲اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۰۵۷۲۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۳۱داورپناه۹۳۹۵۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۰۳۵۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۳۲درگاهی۹۳۹۴۸زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۰۰۳۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۳۳دوستان۹۳۹۵۶بهار۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۰۹۰۲۰۶۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۳۴دهقان۹۳۹۷۳اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۱۴۷۷۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۳۵دهقانی۹۳۹۵۵یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۹۹۰۷۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۳۶راستی۹۳۹۴۵شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۱۶۹۲۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۳۷رحیمی خوشمکانی۹۳۸۹۷یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۵۱۹۷۰۰۸۹۱۱۹۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۳۸رسول زاده۹۳۹۴۶قره ضیاءالدین۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۲۶۰۵۵۸۵۱۶۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۳۹رمضانی۹۳۹۳۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۵۴۲۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۴۰ریحانی۹۳۹۷۰بجنورد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۷۱۲۲۰۰۹۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۴۱ریوندی۹۳۸۷۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۷۶۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۴۲سلیمانی۹۳۹۹۱بیرجند۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۰۱۴۲۰۰۹۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۴۳سمنانی۹۳۹۹۸تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۸۲۴۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۴۴شادکام۹۳۹۶۴بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۴۱۹۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۴۵شاطری۹۳۹۶۵مشهد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۴۴۱۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۴۶شربیانی۹۳۹۸۵نقده۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۵۱۰۵۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۴۷شریفیان۹۳۹۴۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۳۵۱۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۴۸شفیع نیا۹۳۹۷۱اراک۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۸۵۶۵۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۴۹صانعی۹۳۸۷۹اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۷۰۱۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۵۰صبوری۹۳۹۷۷همدان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۹۸۰۰۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۵۱صداقتشیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۰۴۶۵۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۵۲طاهری۹۳۹۵۲خرم آباد-لرستان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۲۰۶۰۰۰۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۵۳طباطبایی۹۳۹۱۸برزک۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۳۸۳۲۸۷۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۵۴ظاهری عبده وند۹۳۸۰۵مسجدسلیمان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۸۱۳۵۰۶۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۵۵عباسپور۹۳۹۲۱قائم شهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۳۷۲۵۰۴۷۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۵۶عبدالحسینی۹۳۹۸۹یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۲۳۸۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۵۷عبدالهی۹۳۹۲۴ارومیه۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۹۱۴۷۰۰۵۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۵۸عبدی۹۳۹۴۰سقز۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۳۹۴۰۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۵۹عسگری۹۳۹۸۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۱۳۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۶۰علوی۹۳۹۱۱قم۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۳۴۰۲۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۶۱علی۹۳۹۹۴تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۸۹۹۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۶۲عنایت پور۹۳۸۸۷شهربابک۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۶۷۵۵۰۷۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۶۳عیدی۹۳۸۸۴بندرعباس۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۸۰۲۷۰۰۷۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۶۴غریبی۹۳۹۳۷ری۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۲۸۲۰۰۱۸۱۳۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۶۵غلامپور فرجی۹۳۹۳۳قروه درجزین۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۱۹۱۵۶۵۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۶۶غلامرضایی۹۳۹۹۰خوراسگان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۹۶۸۵۸۱۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۶۷فتوحی۹۳۸۹۰یزد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۷۵۵۲۰۰۸۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۶۸فردپور۹۳۹۱۷کوچصفهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۱۸۰۷۴۳۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۶۹فروتن۹۴۰۰۶گلستانک۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۸۷۸۰۳۵۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۷۰قاسمی۹۳۹۶۸فولادشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۷۳۳۷۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۷۱قربانی پور۹۳۹۰۹فومن۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۴۶۳۰۰۴۳۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۷۲قلی زاده روشن۹۳۹۵۷امیرکلا۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۱۵۸۵۰۴۷۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۷۳قوانج زاده۹۴۰۰۳آق قلا۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۳۲۸۷۰۴۹۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۷۴قیصر۹۳۹۸۸زنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۳۱۸۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۷۵کاکولوند۹۳۹۶۹سنندج۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۲۹۲۷۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۷۶کریمی۹۳۹۸۳رودسر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۸۳۵۰۰۴۴۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۷۷کشتکار۹۳۸۸۱تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۶۶۴۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۷۸کوهساری۹۳۹۴۲خان ببین۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۴۵۲۲۴۹۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۷۹کیانی۹۳۹۵۳نهاوند۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۹۳۶۲۰۶۵۹۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۸۰محمدی۹۳۹۷۴کلاردشت۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۹۷۹۲۴۶۶۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۸۱محمودی۹۳۹۱۴کهریزک۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۵۲۱۲۱۸۱۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۸۲مرادی۹۳۸۷۷مرودشت۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۶۸۶۲۰۷۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۸۳مرزنجوشی۹۴۰۰۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۱۲۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۸۴مشایخی۹۳۹۲۰نوشهر۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۲۲۷۵۰۴۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۸۵مطهری۹۳۸۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۲۵۹۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۸۶مظلومیان۹۴۰۰۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۴۸۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۸۷موسوی۹۳۹۷۵آبادان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۱۰۴۷۰۰۶۳۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۸۸موسوی۹۳۹۹۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۹۲۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۸۹مهاجری۹۳۹۱۲گلپایگان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۹۴۷۰۰۸۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۹۰میرزایی۹۳۹۳۹رفسنجان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۰۸۹۵۰۰۷۷۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۹۱نادری نژاد۹۳۹۸۶نجف آباد۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۸۴۵۷۰۰۸۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۹۲نژادی۹۳۹۱۹تبریز۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۳۶۱۷۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۹۳نیاپرست۹۳۸۶۱بهبهان۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۸۶۷۲۰۶۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۹۴نیاستی۹۳۹۰۴تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۹۰۴۰۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۹۵نیک نگر۹۳۴۵۳رشت۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۷۹۸۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۹۶وحدت۹۳۹۰۳اهواز۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۰۶۸۰۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۹۷یوسفی۹۳۹۹۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۷۸۸۸۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶
۹۸یهنود۹۳۹۳۶تهران۲۰۱۲۸۰۱۰۸۸۰۰۸۲۱۶۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۰۳/۲۶