دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۴ دی

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱اعظم اسماعیلیورزقان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۰۶۲۲۵۴۵۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۲الهام صابریشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۱۳۴۴۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۳الهه نیک زادهکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۱۵۳۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۴آزاده غریبیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۲۸۶۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۵بیتا ضیایی مقدمکرمان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۱۶۴۷۰۰۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۶حدیث مکیرشت۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۰۳۴۲۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۷حمیده تمدنبندرانزلی۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۰۲۴۸۰۰۴۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۸حیدر افتخاریآوج۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۰۹۴۸۱۰۳۴۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۹راضیه دهقان نژادفرخ شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۱۲۶۴۰۸۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۰زهرا آقا نوریقم۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۰۸۹۹۸۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۱زهرا رحمانیتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۰۸۰۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۲زهره سلیمانیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۳۰۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۳سارا فرزانهاردبیل۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۰۹۰۱۶۰۰۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۴سارا نوریشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۳۴۰۳۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۵ساره عطا پورتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۲۹۷۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۶سپیده انحصاریکوهبنان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۱۷۴۹۰۷۷۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۷سحر اورازنقده۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۰۹۶۴۲۰۵۷۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۸سمیرا الله یاریابهر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۱۱۲۳۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۱۹سودابه گلمحمدیباغستان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۲۳۴۰۳۳۵۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۲۰سوفیا بهرامیکاشان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۲۲۳۰۰۰۸۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۲۱شرمین برسمسنندج۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۰۸۸۹۸۰۰۶۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۲۲شیوا شایسته فرکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۳۲۴۲۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۲۳صدیقه احمدیشاهین شهر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۱۹۵۴۰۰۸۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۲۴عطیه بیاتیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۲۷۵۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۲۵عظیمه شاهدیشهر کرد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۱۴۵۴۰۰۸۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۲۶علیرضا قدرتیهرند۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۱۸۳۲۸۳۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۲۷فرزانه امینیابهر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۳۳۵۷۰۴۵۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۲۸فرشته زوارهمامونیه۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۰۵۵۴۰۳۹۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۲۹فرشته کرمیزنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۰۹۴۰۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۳۰فریده آثا زادهتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۳۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۳۱لاله ساعیهمدان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۰۹۳۴۴۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۳۲محبوبه رادمهرشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۰۹۹۸۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۳۳مرجان حسینیساری۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۰۱۸۹۰۰۴۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۳۴مرضیه میریمشهد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۰۹۲۳۳۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۳۵مریم آتشکدهبوشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۰۸۶۷۴۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۳۶مریم علیزادهزنجان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۱۰۵۵۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۳۷معصومه محمد حسنتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۲۶۴۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۳۸معصومه مقدمشیراز-فارس۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۰۹۸۷۴۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۳۹مونا عزیزیتهران۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۲۵۳۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۴۰مهدیه مهدی زادهکرج۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۰۹۵۰۳۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۴۱مهرنوش نجفیاصفهان۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۲۱۷۶۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۴۲مهسا هاشمیکرمانشاه۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۰۸۷۹۸۰۰۶۷۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۴۳مهناز اسکندریبومهن۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۲۴۷۸۱۶۵۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۴۴ناز آفرین کریمیفولادشهر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۲۰۸۴۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۴۵ناصر علیقلی پورماکو۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۰۹۷۵۹۰۵۸۶۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۴۶ندا رنجبرتفرش۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۰۴۵۴۰۳۹۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۴۷نرگس ساطعیبروجرد۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۰۹۱۶۴۰۰۶۹۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۴۸نعیمه محمودیبابلسر۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۰۰۹۹۰۴۷۴۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵
۴۹نفیسه آسفتبریز۸۹۲۵۹۰۲۳۰۱۰۰۱۰۷۹۳۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۲/۱۰/۲۵