دسته‌بندی نشده

ارسالی های سفارشات ۲۴ بهمن ماه

ردیفنام گیرندهمقصدبارکدتاریخ ثبت
۱۱۱۵۷۲۳سقز۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۷۰۳۰۰۶۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۲ابرومند۱۱۵۷۶۹اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۴۹۷۹۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۳اذریار۱۱۵۷۰۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۵۶۹۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۴اریافر۱۱۵۷۱۹اهواز۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۳۵۳۱۰۰۰۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۵امانی پور۱۱۵۷۶۲کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۴۸۳۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۶امینی۱۱۵۷۱۱مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۴۱۲۸۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۷بهمنی۱۱۵۷۰۵تنکابن۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۶۶۶۴۰۴۶۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۸بیات۱۱۵۷۸۷کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۴۷۲۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۹توحیدی۱۱۵۷۹۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۷۳۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۱۰توکلی۱۱۵۷۷۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۶۲۶۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۱۱جیرکریمی۱۱۵۷۱۶رامسر۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۴۳۳۰۰۴۶۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۱۲حدیدی۱۱۵۷۰۹لار۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۷۲۹۶۰۷۴۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۱۳حسینی۱۱۵۷۳۲پیشوا۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۴۴۹۹۰۳۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۱۴خلیلی۱۱۵۷۸۱میانه۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۶۹۹۶۰۰۵۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۱۵رحیمی۱۱۵۷۳۰جهرم۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۷۵۸۶۰۰۷۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۱۶رضایی۱۱۵۷۲۹تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۳۷۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۱۷رفیعی۱۱۵۷۴۱کرج۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۷۶۳۸۰۰۰۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۱۸زارع۱۱۵۷۸۴شیراز-فارس۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۵۷۷۶۰۰۰۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۱۹سلیمانی۱۱۵۷۲۵کلاچای۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۵۸۷۴۰۴۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۲۰سلیمی۱۱۵۷۶۵اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۵۹۲۷۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۲۱سوسنی نیا۱۱۵۷۷۰جم۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۳۹۲۵۷۵۵۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۲۲شفیعی۱۱۵۷۹۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۸۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۲۳شکوه معید۱۱۵۷۲۸بوشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۸۰۵۲۰۰۷۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۲۴شکوهی۱۱۵۷۸۰اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۷۸۱۰۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۲۵صالحی۱۱۵۷۳۹آمل۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۷۱۴۵۰۰۴۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۲۶طاوسی۱۱۵۷۲۴همدان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۶۱۴۲۰۰۶۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۲۷عامری۱۱۵۷۶۸خور-اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۷۷۸۱۰۸۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۲۸عبدی ورزقان۱۱۵۷۸۹مرند۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۳۶۵۵۰۰۵۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۲۹عزت دوست۱۱۵۷۱۰سنگر۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۷۹۷۸۴۳۳۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۳۰علی مرادی۱۱۵۷۰۴اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۶۷۹۳۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۳۱فدایی۱۱۵۷۸۵خواف۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۵۱۳۰۰۹۵۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۳۲فراهانی۱۱۵۷۸۸اراک۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۶۰۴۲۰۰۳۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۳۳فلاح۱۱۵۷۰۲اسلام شهر۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۴۶۳۸۰۰۳۳۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۳۴فلاح۱۱۵۷۸۶میبد۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۶۸۲۵۰۸۹۶۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۳۵فیضی۱۱۵۱۴۰تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۴۰۲۶۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۳۶قائمی طلب۱۱۵۷۲۷تربت حیدریه۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۳۸۱۳۰۰۹۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۳۷قلمی۱۱۵۷۶۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۵۵۸۴۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۳۸قنبری۱۱۵۷۳۵تبریز۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۵۰۸۴۰۰۰۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۳۹قیصر۱۱۵۷۰۱زنجان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۶۴۵۹۰۰۴۵۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۴۰مصطفوی۱۱۵۷۱۳تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۶۳۷۰۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۴۱معصومی۱۱۵۷۷۱فولادشهر۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۷۴۸۸۰۸۴۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۴۲معصومیان۱۱۵۷۴۰مشکین دشت۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۴۲۳۰۳۱۷۷۶۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۴۳منیر انصاری۱۱۵۷۸۲اصفهان۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۸۲۵۵۰۰۰۸۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۴۴نگارنده۱۱۵۷۰۳رشت۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۵۲۹۴۰۰۰۴۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۴۵نورانی۱۱۵۷۱۷تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۶۵۹۱۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۴۶نوروزی۱۱۵۷۶۶مشهد۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۵۴۶۵۰۰۰۹۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۴۷نیاورانی۱۱۵۲۲۲تهران۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۴۵۷۷۰۰۰۰۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵
۴۸نیک ازما۱۱۵۷۶۴قم۲۰۱۲۸۰۱۳۳۱۰۰۸۵۳۵۵۰۰۳۷۱۱۱۱۴۰۱/۱۱/۲۵